தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கொங்கன்

 • கொங்கு

  ஒருநாடு, தேன்

 • கொங்குச்சீரன்

 • கொங்குச்சீரோன்

 • கொங்குச்சுடர்

 • கொங்குச்செம்மல்

 • கொங்குச்செல்வன்

 • கொங்குச்சேந்தன்

 • கொங்குச்சேய்

 • கொங்குச்சோலை

 • கொங்குத்தகை

 • கொங்குத்தங்கன்

 • கொங்குத்தங்கம்

 • கொங்குத்தனையன்

 • கொங்குத்தமிழன்

 • கொங்குத்தமிழ்

 • கொங்குத்தம்பி

 • கொங்குத்தலைவன்

 • கொங்குத்திண்ணன்

 • கொங்குத்திருவன்

 • கொங்குத்திறல்

 • கொங்குத்துரை

 • கொங்குத்தென்றல்

 • கொங்குத்தேவன்

 • கொங்குத்தோன்றல்

 • கொங்குத்தோழன்

 • கொங்குநன்னன்

 • கொங்குநம்பி

 • கொங்குநல்லன்

 • கொங்குநல்லோன்

 • கொங்குநாடன்

 • கொங்குநிலவன்

 • கொங்குநெஞ்சன்

 • கொங்குநேயன்

 • கொங்குப்புலவன்

 • கொங்குமகன்

 • கொங்குமணி

 • கொங்குமதி

 • கொங்குமன்னன்

 • கொங்குமருகன்

 • கொங்குமருதன்

 • கொங்குமறவன்

 • கொங்குமலை

 • கொங்குமலையன்

 • கொங்குமல்லன்

 • கொங்குமள்ளன்

 • கொங்குமழவன்

 • கொங்குமானன்

 • கொங்குமுத்தன்

 • கொங்குமுத்து

 • கொங்குவேலன்

 • கொடி

  கொடி

 • கொடியோன்

  கொடியையுடையவன்

 • கொடை

 • கொடைக்கடல்

 • கொடைக்கண்ணன்

 • கொடைக்கிள்ளி

 • கொடைக்கிழான்

 • கொடைக்கீரன்

 • கொடைக்குன்றன்

 • கொடைக்குமரன்

 • கொடைக்குரிசில்

 • கொடைக்கோ

 • கொடைக்கோடன்

 • கொடைக்கோதை

 • கொடைக்கோன்

 • கொடைக்கோமான்

 • கொடைக்கோவன்

 • கொடைச்சீரன்

 • கொடைச்சீரோன்

 • கொடைச்சுடரோன்

 • கொடைச்சுடர்

 • கொடைச்சென்னி

 • கொடைச்செம்மல்

 • கொடைச்செல்வன்

 • கொடைச்செழியன்

 • கொடைச்சேந்தன்

 • கொடைச்சேரன்

 • கொடைச்சோழன்

 • கொடைத்தலைவன்

 • கொடைத்திருவன்

 • கொடைத்திறல்

 • கொடைத்தோன்றல்

 • கொடைநாடன்

 • கொடைநிலவன்

 • கொடைநெஞ்சன்

 • கொடைநேயன்

 • கொடைப்பரிதி

 • கொடைப்பாரி

 • கொடைப்பித்தன்

 • கொடைப்பிறை

 • கொடைப்புகழன்

 • கொடைப்புலவன்

 • கொடைமகன்

 • கொடைமணி

 • கொடைமதி

 • கொடைமன்னன்

 • கொடைமறவன்

 • கொடைமலை

 • கொடைமாண்பன்

 • கொடைமானன்