தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கேண்மை

 • கேண்மைக்கடல்

 • கேண்மைக்கதிர்

 • கேண்மைக்காரி

 • கேண்மைக்காவலன்

 • கேண்மைக்கிழான்

 • கேண்மைக்குன்றன்

 • கேண்மைக்குரிசில்

 • கேண்மைக்கொடி

 • கேண்மைக்கொழுந்து

 • கேண்மைக்கோ

 • கேண்மைக்கோடன்

 • கேண்மைக்கோதை

 • கேண்மைக்கோன்

 • கேண்மைக்கோமான்

 • கேண்மைக்கோவன்

 • கேண்மைச்சீரன்

 • கேண்மைச்சீரோன்

 • கேண்மைச்சுடரவன்

 • கேண்மைச்சுடர்

 • கேண்மைச்செம்மல்

 • கேண்மைச்செல்வன்

 • கேண்மைத்தகை

 • கேண்மைத்தங்கம்

 • கேண்மைத்தலைவன்

 • கேண்மைத்திருவன்

 • கேண்மைத்தென்றல்

 • கேண்மைநம்பி

 • கேண்மைநெஞ்சன்

 • கேண்மைநெறியன்

 • கேண்மைப்பரிதி

 • கேண்மைப்பித்தன்

 • கேண்மைமார்பன்

 • கேண்மைமுதல்வன்

 • கேண்மைமுரசு

 • கேண்மையண்ணல்

 • கேண்மையன்

 • கேண்மையப்பன்

 • கேண்மையமுதன்

 • கேண்மையமுது

 • கேண்மையரசன்

 • கேண்மையரசு

 • கேண்மையருவி

 • கேண்மையழகன்

 • கேண்மையழகு

 • கேண்மையாளன்

 • கேண்மையாழி

 • கேண்மையினியன்

 • கேண்மையின்பன்

 • கேண்மையெழினி

 • கேண்மையெழிலன்

 • கேண்மையெழிலோன்

 • கேண்மையேந்தல்

 • கேண்மையேந்தி

 • கேண்மைவளத்தன்

 • கேண்மைவளவன்

 • கேண்மைவிரும்பி

 • கேண்மைவிழியன்

 • கேண்மைவேந்தன்

 • கேள்வன்

 • கேழன்

  நிறத்தன்