தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கூடற்கண்ணன்

 • கூடற்கதிர்

 • கூடற்கனல்

 • கூடற்கனி

 • கூடற்கலைஞன்

 • கூடற்காரி

 • கூடற்காவலன்

 • கூடற்கிள்ளி

 • கூடற்கிழான்

 • கூடற்கீரன்

 • கூடற்குன்றன்

 • கூடற்குமரன்

 • கூடற்குரிசில்

 • கூடற்கூத்தன்

 • கூடற்கேள்வன்

 • கூடற்கோ

 • கூடற்கோடன்

 • கூடற்கோதை

 • கூடற்கோன்

 • கூடற்கோமான்

 • கூடற்கோவன்

 • கூடற்சீரன்

 • கூடற்சீரோன்

 • கூடற்சுடரோன்

 • கூடற்சுடர்

 • கூடற்சென்னி

 • கூடற்செம்மல்

 • கூடற்செல்வன்

 • கூடற்செழியன்

 • கூடற்சேந்தன்

 • கூடற்சேய்

 • கூடற்பரிதி

 • கூடற்பாண்டியன்

 • கூடற்பாவலன்

 • கூடற்பித்தன்

 • கூடற்புகழன்

 • கூடற்புலவன்

 • கூடற்பெரியன்

 • கூடலண்ணல்

 • கூடலன்

 • கூடலன்பன்

 • கூடலன்பு

 • கூடலப்பன்

 • கூடலமுதன்

 • கூடலமுது

 • கூடலரசன்

 • கூடலரசு

 • கூடலருவி

 • கூடலறிஞன்

 • கூடலறிவன்

 • கூடலறிவு

 • கூடலழகன்

 • கூடலழகு

 • கூடலினியன்

 • கூடலின்பன்

 • கூடலுழவன்

 • கூடலூரன்

 • கூடலூரான்

 • கூடலெளியன்

 • கூடலெளியோன்

 • கூடலெழினி

 • கூடலெழிலன்

 • கூடலெழிலோன்

 • கூடலேந்தல்

 • கூடலையன்

 • கூடல்

  தோப்பு, மதுரை

 • கூடல்வண்ணன்

 • கூடல்வளத்தன்

 • கூடல்வளவன்

 • கூடல்வள்ளல்

 • கூடல்வழுதி

 • கூடல்வாணன்

 • கூடல்விறலன்

 • கூடல்விறலோன்

 • கூடல்வீரன்

 • கூடல்வெற்பன்

 • கூடல்வேங்கை

 • கூடல்வேந்தன்

 • கூடல்வேலன்

 • கூடல்வேலோன்

 • கூத்தனார்

 • கூத்தன்

 • கூத்தன்பன்

 • கூத்தபிரான்

 • கூத்தமுதன்

 • கூத்தரசன்

 • கூத்தரசு

 • கூத்தறிஞன்

 • கூத்தறிவன்

 • கூத்தறிவு

 • கூத்தழகன்

 • கூத்தழகு

 • கூத்தாளன்

 • கூத்தினியன்

 • கூத்தின்பன்

 • கூத்து

  ஆடல்

 • கூத்துமகன்

 • கூத்துமணி

 • கூத்துமருகன்

 • கூத்துமருதன்

 • கூத்துமறவன்