தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • குகன்

 • குட, குடகு

  மேற்கு, வளைவு

 • குடகடல்

 • குடகன்

 • குடகரை

 • குடகலை

 • குடக்குன்றன்

 • குடக்குமரன்

 • குடக்குரிசில்

 • குடக்குளத்தன்

 • குடக்கூத்தன்

 • குடக்கொற்றன்

 • குடக்கோ

 • குடக்கோடன்

 • குடக்கோதை

 • குடக்கோன்

 • குடக்கோமான்

 • குடக்கோவன்

 • குடநாகன்

 • குடநாடன்

 • குடநிலவன்

 • குடமறவன்

 • குடமலை

 • குடமலையன்

 • குடமலையான்

 • குடமலையோன்

 • குடமியன்

 • குடவரசன்

 • குடவரசு

 • குடவீரன்

 • குடவூரன்

 • குடவூரான்

 • குடவூரோன்

 • குடவெற்பன்

 • குடவேங்கை

 • குடவேந்தன்

 • குடி

 • குடிக்கதிர்

 • குடிச்சுடரோன்

 • குடிச்சுடர்

 • குடிச்செம்மல்

 • குடிச்செல்வன்

 • குடித்தகை

 • குடித்தகையன்

 • குடித்தனையன்

 • குடித்தலைவன்

 • குடித்திறலோன்

 • குடித்திறல்

 • குடித்துணை

 • குடித்தோன்றல்

 • குடித்தோழன்

 • குடிநேயன்

 • குடிமகன்

 • குடிமருகன்

 • குடியன்பன்

 • குடியெளியன்

 • குடியெழினி

 • குடியெழிலன்

 • குடியெழிலோன்

 • குடியேந்தல்

 • குடிவண்ணன்

 • குடிவள்ளல்

 • குடிவாணன்

 • குடிவீரன்

 • குடிவேந்தன்

 • குட்டி

 • குட்டிக்கண்ணன்

 • குட்டிக்கிழான்

 • குட்டிக்கீரன்

 • குட்டிக்கூத்தன்

 • குட்டிக்கேள்வன்

 • குட்டிக்கோ

 • குட்டிக்கோதை

 • குட்டிக்கோன்

 • குட்டிக்கோவன்

 • குட்டிச்சென்னி

 • குட்டிச்செல்வன்

 • குட்டிச்செழியன்

 • குட்டிச்சேந்தன்

 • குட்டிச்சோலை

 • குட்டித்தங்கன்

 • குட்டித்தங்கம்

 • குட்டித்தம்பி

 • குட்டித்திருவன்

 • குட்டித்துரை

 • குட்டித்தேவன்

 • குட்டித்தோழன்

 • குட்டிநாகன்

 • குட்டிமணி

 • குட்டிமறவன்

 • குட்டிமலையன்

 • குட்டிமழவன்

 • குட்டிமாறன்

 • குட்டிமுகிலன்

 • குட்டிமுத்தன்

 • குட்டிமுத்து

 • குட்டிமுரசு

 • குட்டிமுருகன்

 • குட்டிமுருகு

 • குட்டியன்

 • குட்டியன்பன்