தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
  • கிளி

    கிள்ளை

  • கிள்ளி

    தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன்பெயர்

  • கிள்ளிவளவன்

  • கிழான்

    உரிமையுடையவன்