தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஓசை

 • ஓசைக்கடல்

 • ஓசைத்திறல்

 • ஓசையன்

 • ஓசையினியன்

 • ஓசையின்பன்

 • ஓடத்தம்பி

 • ஓடத்திறல்

 • ஓடத்துரை

 • ஓடத்தேவன்

 • ஓடநம்பி

 • ஓடம்

 • ஓரி

  கடையேழு

 • ஓவக்கலைஞன்

 • ஓவக்குமரன்

 • ஓவக்குரிசில்

 • ஓவக்கோ

 • ஓவக்கோவன்

 • ஓவச்சுடர்

 • ஓவநாடன்

 • ஓவநெஞ்சன்

 • ஓவமலை

 • ஓவம்

  ஓவியம்

 • ஓவியன்

 • ஓவியம்