தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஒசைமணி

 • ஒட்டக்கூத்தன்

 • ஒண்பொருப்பன்

 • ஒண்பொழிலன்

 • ஒண்பொழில்

 • ஒண்மணி

 • ஒண்மதி

 • ஒண்மார்பன்

 • ஒண்முத்தன்

 • ஒண்முத்து

 • ஒண்முரசு

 • ஒண்மை

 • ஒண்மையன்

 • ஒண்மொழி

 • ஒப்பகன்

 • ஒப்பமுதன்

 • ஒப்பமுது

 • ஒப்பாளன்

 • ஒப்பின்முத்து

 • ஒப்பிலண்ணல்

 • ஒப்பிலன்பன்

 • ஒப்பிலன்பு

 • ஒப்பிலப்பன்

 • ஒப்பிலரசன்

 • ஒப்பிலரசு

 • ஒப்பிலருவி

 • ஒப்பிலறவோன்

 • ஒப்பிலறிஞன்

 • ஒப்பிலறிவன்

 • ஒப்பிலறிவு

 • ஒப்பிலாக்கனி

 • ஒப்பிலாக்கோ

 • ஒப்பிலாக்கோன்

 • ஒப்பிலாச்சுடர்

 • ஒப்பிலாத்தம்பி

 • ஒப்பிலாத்தீ

 • ஒப்பிலாத்துரை

 • ஒப்பிலாத்தேன்

 • ஒப்பிலாத்தேவன்

 • ஒப்பிலாநம்பி

 • ஒப்பிலாநெஞ்சன்

 • ஒப்பிலாநேயன்

 • ஒப்பிலான்

 • ஒப்பிலாப்பரிதி

 • ஒப்பிலாமகன்

 • ஒப்பிலாமணி

 • ஒப்பிலாமதி

 • ஒப்பிலாமலை

 • ஒப்பிலாமுடி

 • ஒப்பிலாமுத்து

 • ஒப்பிலாமுரசு

 • ஒப்பிலாமொழி

 • ஒப்பிலாளன்

 • ஒப்பிலாழி

 • ஒப்பிலாவண்ணன்

 • ஒப்பிலாவழுதி

 • ஒப்பிலினியன்

 • ஒப்பிலின்பன்

 • ஒப்பிலூரன்

 • ஒப்பிலெழிலன்

 • ஒப்பிலெழில்

 • ஒப்பிலேந்தல்

 • ஒப்பிலேரன்

 • ஒப்பிலேறு

 • ஒப்பிலையன்

 • ஒப்பிலொலி

 • ஒப்பிலொளி

 • ஒப்பில்சுடரோன்

 • ஒப்பில்சுடர்

 • ஒப்பில்செல்வன்

 • ஒப்பில்சேய்

 • ஒப்பில்புகழன்

 • ஒப்பில்புலவன்

 • ஒப்பில்பொறையன்

 • ஒப்பில்வாணன்

 • ஒப்பில்வாரி

 • ஒப்பில்வீரன்

 • ஒப்பில்வைகை

 • ஒப்பிழகன்

 • ஒப்பு

 • ஒலி

  ஓசை

 • ஒலிமணி

 • ஒலிமலை

 • ஒலிமுரசு

 • ஒலியகன்

 • ஒலியண்ணல்

 • ஒலியன்

 • ஒலியருவி

 • ஒலியலை

 • ஒலியாற்றல்

 • ஒலியாளன்

 • ஒலியாழி

 • ஒலியினியன்

 • ஒலியெரி

 • ஒலியேந்தி

 • ஒலியையன்

 • ஒலிவண்ணன்

 • ஒலிவாணன்

 • ஒலிவெற்பன்

 • ஒலிவைகை

 • ஒளி