தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஐயனமுதன்

 • ஐயனமுது

 • ஐயனம்பி

 • ஐயனாகன்

 • ஐயனிலவன்

 • ஐயனேயன்

 • ஐயன்

  பெரியோன்

 • ஐயன்கடல்

 • ஐயன்கரை

 • ஐயன்காரி

 • ஐயன்கிள்ளி

 • ஐயன்கிழான்

 • ஐயன்கீரன்

 • ஐயன்குமரன்

 • ஐயன்கேள்வன்

 • ஐயன்கொடி

 • ஐயன்கோ

 • ஐயன்கோன்

 • ஐயன்தேவன்

 • ஐயன்மகன்

 • ஐயன்மணி

 • ஐயா