தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஏந்தன்மகன்

 • ஏந்தன்மருகன்

 • ஏந்தன்மாண்பன்

 • ஏந்தற்கீரன்

 • ஏந்தற்கேள்வன்

 • ஏந்தலமுது

 • ஏந்தலலை

 • ஏந்தலழகு

 • ஏந்தல்

 • ஏந்தி

  மேலோன், தலைமைப்பண்புடையவன், உயர்ந்தோன்

 • ஏந்தெழில்

 • ஏரகன்

 • ஏரண்ணல்

 • ஏரன்

 • ஏரமுதன்

 • ஏரம்பன்

 • ஏரரசன்

 • ஏரரசு

 • ஏராளன்

 • ஏருடையான்

 • ஏரூரன்

 • ஏர்

 • ஏர்க்காரி

 • ஏர்க்காவலன்

 • ஏர்க்கிள்ளி

 • ஏர்க்கிழான்

 • ஏர்க்கீரன்

 • ஏர்க்குடிமகன்

 • ஏர்க்குமரன்

 • ஏர்க்குரிசில்

 • ஏர்க்கேள்வன்

 • ஏர்க்கொடி

 • ஏர்க்கொடை

 • ஏர்க்கோ

 • ஏர்க்கோன்

 • ஏர்க்கோமான்

 • ஏர்க்கோவன்

 • ஏர்ச்சீரன்

 • ஏர்ச்சென்னி

 • ஏர்ச்செல்வன்

 • ஏர்ச்செழியன்

 • ஏர்ச்சேரன்

 • ஏர்ச்சேரலாதன்

 • ஏர்ச்சோழன்

 • ஏர்த்தலைவன்

 • ஏர்த்திருவன்

 • ஏர்த்திறலோன்

 • ஏர்த்துணைவன்

 • ஏர்த்தென்னன்

 • ஏர்த்தேவன்

 • ஏர்த்தோழன்

 • ஏர்நம்பி

 • ஏர்நல்லன்

 • ஏர்நாகன்

 • ஏர்நாடன்

 • ஏர்ப்பாரி

 • ஏர்ப்புகழன்

 • ஏர்ப்பெரியன்

 • ஏர்ப்பேகன்

 • ஏர்மகன்

 • ஏர்மருகன்

 • ஏர்மருதன்

 • ஏர்முதல்வன்

 • ஏர்மைந்தன்

 • ஏர்வளத்தன்

 • ஏர்வளவன்

 • ஏர்வழுதி

 • ஏர்வாணன்

 • ஏறகன்

 • ஏறாளன்

 • ஏறு

 • ஏறுருவன்

 • ஏழாழி

 • ஏழிசைக்கோ

 • ஏழிசைக்கோன்

 • ஏழிசைக்கோமான்

 • ஏழிசைச்சென்னி

 • ஏழிசைச்செம்மல்

 • ஏழிசைச்செல்வன்

 • ஏழிசைச்செழியன்

 • ஏழிசைச்சேந்தன்

 • ஏழிசைச்சேரன்

 • ஏழிசைச்சோழன்

 • ஏழிசைத்தமிழன்

 • ஏழிசைத்தலைவன்

 • ஏழிசைத்தேவன்

 • ஏழிசைநம்பி

 • ஏழிசைநாகன்

 • ஏழிசைநெஞ்சன்

 • ஏழிசைப்பித்தன்

 • ஏழிசைப்புலவன்

 • ஏழிசைப்பேகன்

 • ஏழிசைமகன்

 • ஏழிசைமணி

 • ஏழிசையண்ணல்

 • ஏழிசையறிஞன்

 • ஏழிசையாளன்

 • ஏழிசையினியன்

 • ஏழிசையின்பன்

 • ஏழிசையையன்

 • ஏழிசையொலி