தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • எipன்மலை

 • என்மணி

 • என்மதி

 • என்மருதன்

 • என்மறவன்

 • என்மலை

 • என்மாறன்

 • என்முகன்

 • என்முகிலன்

 • என்முத்தன்

 • என்முத்து

 • எயினன்

 • எயின்

  மறவன்

 • எரி

 • எரிகணை

 • எரிகதிர்

 • எரிகனல்

 • எரிகாடன்

 • எரிசுடரோன்

 • எரிசுடர்

 • எரிமலை

 • எரிமாறன்

 • எரிமின்னல்

 • எரியஞ்சான்

 • எரியண்ணல்

 • எரியப்பன்

 • எரியரசன்

 • எரியரசு

 • எரியலை

 • எரியாளன்

 • எரியேந்தி

 • எரியையன்

 • எரியொளி

 • எரிவழுதி

 • எரிவிறல்

 • எரிவீரன்

 • எரிவெற்பன்

 • எரிவேங்கை

 • எரிவேந்தன்

 • எரிவேலன்

 • எரிவேல்

 • எறிசுடரோன்

 • எறிசுடர்

 • எறிநிலவன்

 • எறிநிலவு

 • எறிவேலன்

 • எறிவேல்

 • எற்கோ

 • எற்கோன்

 • எற்பகலோன்

 • எற்பரிதி

 • எற்பாரி

 • எற்பிறை

 • எற்பூவன்

 • எற்பேகன்

 • எற்பொறை

 • எற்பொழிலன்

 • எற்பொழில்

 • எல்

 • எல்லண்ணல்

 • எல்லன்

 • எல்லப்பன்

 • எல்லமுதன்

 • எல்லரசன்

 • எல்லரசு

 • எல்லருவி

 • எல்லறிவன்

 • எல்லறிவு

 • எல்லழகன்

 • எல்லழகு

 • எல்லாளன்

 • எல்லாழி

 • எல்லினியன்

 • எல்லின்பன்

 • எல்லின்பம்

 • எல்லுருவன்

 • எல்லூரன்

 • எல்லெரி

 • எல்லெழினி

 • எல்லெழிலன்

 • எல்லேந்தல்

 • எல்லேந்தி

 • எல்லையன்

 • எல்லோன்

 • எல்வண்ணன்

 • எல்வழுதி

 • எல்வாகை

 • எல்வாரி

 • எல்வாளன்

 • எல்வெற்பன்

 • எல்வேலன்

 • எல்வேல்

 • எல்வைகை

 • எளிமை

  எளியன்

 • எளியன்

  எளிமையானவன்

 • எளியோன்

 • எள்

  ஒருவகைக்கூலம்

 • எள்ளமுதன்

 • எள்ளமுது

 • எழச்சிகலை

 • எழற்சேந்தன்