தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஊக்கமுனைவன்

 • ஊக்கமெய்யன்

 • ஊக்கவலவன்

 • ஊக்கவள்ளல்

 • ஊக்கவாணன்

 • ஊக்கவாளன்

 • ஊக்கவீரன்

 • ஊரகன்

 • ஊரண்ணல்

 • ஊரன்

 • ஊரன்பன்

 • ஊரப்பன்

 • ஊரமுதன்

 • ஊரமுது

 • ஊரறிஞன்

 • ஊரறிவன்

 • ஊரலை

 • ஊரழகன்

 • ஊரழகு

 • ஊரான்

 • ஊராற்றல்

 • ஊராளன்

 • ஊராழி

 • ஊரிசை

 • ஊரினியன்

 • ஊரின்பம்

 • ஊருடையான்

 • ஊருணி

 • ஊருணிக்காவலன்

 • ஊருணிக்கிள்ளி

 • ஊருணிக்கிழான்

 • ஊருணிக்கீரன்

 • ஊருணித்துரை

 • ஊருணிநம்பி

 • ஊருணிநாகன்

 • ஊருணிநாடன்

 • ஊருணிநிலவன்

 • ஊருணிமருதன்

 • ஊருணிமுத்தன்

 • ஊருணியன்பன்

 • ஊருணியப்பன்

 • ஊருருவன்

 • ஊரெழினி

 • ஊரெழிலன்

 • ஊரெழிலோன்

 • ஊரையன்

 • ஊரொலி

 • ஊரோன்

 • ஊர்

  குடி

 • ஊர்க்கண்ணு

 • ஊர்க்கனல்

 • ஊர்க்கனி

 • ஊர்க்காவலன்

 • ஊர்க்கிளி

 • ஊர்க்கிள்ளி

 • ஊர்க்கிழான்

 • ஊர்க்கீரன்

 • ஊர்க்குன்றன்

 • ஊர்க்குமரன்

 • ஊர்க்குரிசில்

 • ஊர்க்குளத்தன்

 • ஊர்க்கூத்தன்

 • ஊர்க்கேள்வன்

 • ஊர்க்கோ

 • ஊர்க்கோடன்

 • ஊர்க்கோன்

 • ஊர்க்கோமான்

 • ஊர்க்கோவன்

 • ஊர்ச்சந்தனம்

 • ஊர்ச்சான்றோன்

 • ஊர்ச்சீரோன்

 • ஊர்ச்சுடரோன்

 • ஊர்ச்சுடர்

 • ஊர்ச்சுனையான்

 • ஊர்ச்செம்மல்

 • ஊர்ச்செல்வன்

 • ஊர்ச்செழியன்

 • ஊர்ச்சேந்தன்

 • ஊர்ச்சேரன்

 • ஊர்ச்சோலை

 • ஊர்ச்சோழன்

 • ஊர்த்தங்கன்

 • ஊர்த்திருவன்

 • ஊர்த்தீ

 • ஊர்த்துணை

 • ஊர்த்துணைவன்

 • ஊர்த்துரை

 • ஊர்த்துறைவன்

 • ஊர்த்தேவன்

 • ஊர்த்தோன்றல்

 • ஊர்த்தோழன்

 • ஊர்நம்பி

 • ஊர்நல்லன்

 • ஊர்நாகன்

 • ஊர்நெஞ்சன்

 • ஊர்நெறியன்

 • ஊர்நேயன்

 • ஊர்ப்பரிதி

 • ஊர்ப்பாவலன்

 • ஊர்ப்பிள்ளை

 • ஊர்ப்புகழன்