தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • உடையான்

 • உணர்வண்ணல்

 • உணர்வமுதன்

 • உணர்வரசன்

 • உணர்வழகன்

 • உணர்வாளன்

 • உணர்வாழி

 • உணர்வு

 • உணர்வுக்கடல்

 • உணர்வுக்கனல்

 • உணர்வுக்கீரன்

 • உணர்வுக்குன்றன்

 • உணர்வுக்குமரன்

 • உணர்வுக்குரிசில்

 • உணர்வுக்கோ

 • உணர்வுக்கோன்

 • உணர்வுச்செல்வன்

 • உணர்வுச்செழியன்

 • உணர்வுச்சேய்

 • உணர்வுச்சேரன்

 • உணர்வுச்சோலை

 • உணர்வுச்சோழன்

 • உணர்வுத்தோழன்

 • உணர்வுநம்பி

 • உணர்வுநெஞ்சன்

 • உணர்வுநேயன்

 • உணர்வுமகன்

 • உணர்வுமன்னன்

 • உணர்வுமருகன்

 • உணர்வுமறவன்

 • உணர்வுமல்லன்

 • உணர்வுமள்ளன்

 • உணர்வுமாண்பன்

 • உணர்வுமானன்

 • உணர்வுமாறன்

 • உணர்வுவளத்தன்

 • உணர்வுவள்ளல்

 • உணர்வுவழுதி

 • உணர்வுவீரன்

 • உணர்வுவேங்கை

 • உணர்வுவேந்தன்

 • உணர்வெழிலன்

 • உணர்வேந்தல்

 • உணர்வேந்தி

 • உதயின்மதி

 • உதியஞ்சேரல்

 • உதியனன்னன்

 • உதியனம்பி

 • உதியனறவோன்

 • உதியனறிவன்

 • உதியனல்லன்

 • உதியனழகன்

 • உதியனாகன்

 • உதியனாழி

 • உதியனிலவன்

 • உதியனெஞ்சன்

 • உதியனெறியன்

 • உதியனேயன்

 • உதியனையன்

 • உதியன்கனி

 • உதியன்கிளி

 • உதியன்கிள்ளி

 • உதியன்கிழான்

 • உதியன்கீரன்

 • உதியன்குன்றன்

 • உதியன்குமரன்

 • உதியன்குரிசில்

 • உதியன்கோன்

 • உதியன்சென்னி

 • உதியன்செல்வன்

 • உதியன்செழியன்

 • உதியன்சேந்தன்

 • உதியன்சேய்

 • உதியன்சேரன்

 • உதியன்சேரலாதன்

 • உதியன்சோழன்

 • உதியன்பரிதி

 • உதியன்பாரி

 • உதியன்பூவன்

 • உதியன்பேகன்

 • உதியன்பொறை

 • உதியன்பொறையன்

 • உதியன்போரோன்

 • உதியன்போர்

 • உதியன்மகன்

 • உதியன்மணி

 • உதியன்மன்னன்

 • உதியன்மருகன்

 • உதியன்மருதன்

 • உதியன்மறவன்

 • உதியன்மலை

 • உதியன்மல்லன்

 • உதியன்மள்ளன்

 • உதியன்மழவன்

 • உதியன்மானன்

 • உதியன்மாறன்

 • உதியன்மின்னல்

 • உதியன்முதல்வன்

 • உதியன்முத்தன்

 • உதியன்முத்து

 • உதியன்முனைவன்