தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஈகக்கண்ணு

 • ஈகக்கதிர்

 • ஈகக்கனல்

 • ஈகக்கிள்ளி

 • ஈகக்கீரன்

 • ஈகக்குன்றன்

 • ஈகக்குமரன்

 • ஈகக்குரிசில்

 • ஈகக்கேள்வன்

 • ஈகக்கொடி

 • ஈகக்கோ

 • ஈகக்கோடன்

 • ஈகக்கோன்

 • ஈகக்கோமான்

 • ஈகக்கோவன்

 • ஈகச்சான்றோன்

 • ஈகச்சுடரோன்

 • ஈகச்சுடர்

 • ஈகச்செந்தில்

 • ஈகச்சென்னி

 • ஈகச்செம்மல்

 • ஈகச்செல்வன்

 • ஈகச்செழியன்

 • ஈகச்சேந்தன்

 • ஈகச்சேய்

 • ஈகச்சேரன்

 • ஈகச்சோழன்

 • ஈகத்தகை

 • ஈகத்தகையன்

 • ஈகத்தனையன்

 • ஈகத்தமிழன்

 • ஈகத்தமிழ்

 • ஈகத்தம்பி

 • ஈகத்தலைவன்

 • ஈகத்தானையன்

 • ஈகத்தாரான்

 • ஈகத்தாரோன்

 • ஈகத்திண்ணன்

 • ஈகத்திருவன்

 • ஈகத்திறத்தன்

 • ஈகத்திறலோன்

 • ஈகத்திறல்

 • ஈகத்தீ

 • ஈகத்துரை

 • ஈகத்துறைவன்

 • ஈகத்தென்னன்

 • ஈகத்தேவன்

 • ஈகத்தோன்றல்

 • ஈகத்தோழன்

 • ஈகநன்னன்

 • ஈகநம்பி

 • ஈகநல்லன்

 • ஈகநல்லோன்

 • ஈகப்பொறையன்

 • ஈகமகன்

 • ஈகமணி

 • ஈகமதி

 • ஈகமன்னன்

 • ஈகமருகன்

 • ஈகமருதன்

 • ஈகமறவன்

 • ஈகமள்ளன்

 • ஈகமாண்பன்

 • ஈகமானன்

 • ஈகமாறன்

 • ஈகமுகன்

 • ஈகமுதல்வன்

 • ஈகமுத்தன்

 • ஈகமுனைவன்

 • ஈகமுரசு

 • ஈகமுருகன்

 • ஈகமெய்யன்

 • ஈகமைந்தன்

 • ஈகம்

 • ஈகவண்ணன்

 • ஈகவண்ணல்

 • ஈகவமுதன்

 • ஈகவரசன்

 • ஈகவல்லோன்

 • ஈகவளத்தன்

 • ஈகவளவன்

 • ஈகவள்ளல்

 • ஈகவழகன்

 • ஈகவழுதி

 • ஈகவாகை

 • ஈகவாணன்

 • ஈகவாரி

 • ஈகவாளன்

 • ஈகவாழி

 • ஈகவின்பன்

 • ஈகவிறலோன்

 • ஈகவீரன்

 • ஈகவுரவோன்

 • ஈகவூரன்

 • ஈகவெரி

 • ஈகவெற்பன்

 • ஈகவெற்றி

 • ஈகவெழிலன்

 • ஈகவேங்கை

 • ஈகவேந்தன்

 • ஈகவேந்தல்