தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஆசைத்தம்பி

 • ஆடன்மகன்

 • ஆடன்மணி

 • ஆடன்மறவன்

 • ஆடன்மல்லன்

 • ஆடன்மள்ளன்

 • ஆடன்மாறன்

 • ஆடன்முதல்வன்

 • ஆடன்முத்தன்

 • ஆடன்மைந்தன்

 • ஆடற்கடல்

 • ஆடற்குமரன்

 • ஆடற்கூத்தன்

 • ஆடற்கொடி

 • ஆடற்கோ

 • ஆடற்பித்தன்

 • ஆடற்பிள்ளை

 • ஆடலண்ணல்

 • ஆடலன்பன்

 • ஆடலப்பன்

 • ஆடலமுதன்

 • ஆடலமுது

 • ஆடலரசன்

 • ஆடலரசு

 • ஆடலருவி

 • ஆடலழகன்

 • ஆடலாழி

 • ஆடலினியன்

 • ஆடலின்பன்

 • ஆடலின்பம்

 • ஆடலெழிலன்

 • ஆடலெழிலோன்

 • ஆடலையன்

 • ஆடலொளி

 • ஆடல்

 • ஆடல்வல்லோன்

 • ஆடல்வழுதி

 • ஆடல்வாகை

 • ஆடல்விழியன்

 • ஆடல்வீரன்

 • ஆடல்வேங்கை

 • ஆடல்வேந்தன்

 • ஆடல்வேலன்

 • ஆடல்வேலோன்

 • ஆட்சி

 • ஆட்சிக்கனல்

 • ஆட்சிக்கிழான்

 • ஆட்சிக்குன்றன்

 • ஆட்சிக்குமரன்

 • ஆட்சிக்குரிசில்

 • ஆட்சிக்கூத்தன்

 • ஆட்சிக்கொடி

 • ஆட்சிக்கோ

 • ஆட்சிக்கோடன்

 • ஆட்சிக்கோன்

 • ஆட்சிச்செழியன்

 • ஆட்சிச்சேரன்

 • ஆட்சிச்சோழன்

 • ஆட்சித்தகை

 • ஆட்சித்தகையன்

 • ஆட்சித்தமிழ்

 • ஆட்சித்தம்பி

 • ஆட்சித்தலைவன்

 • ஆட்சித்திறத்தன்

 • ஆட்சித்திறலோன்

 • ஆட்சித்தீ

 • ஆட்சித்துணை

 • ஆட்சித்துரை

 • ஆட்சித்தென்னன்

 • ஆட்சித்தேவன்

 • ஆட்சிநம்பி

 • ஆட்சிநல்லன்

 • ஆட்சிநல்லோன்

 • ஆட்சியாழி

 • ஆட்சியூரன்

 • ஆட்சிவல்லோன்

 • ஆட்சிவழுதி

 • ஆட்சிவாகை

 • ஆட்சிவீரன்

 • ஆட்சிவெற்பன்

 • ஆட்சிவெற்றி

 • ஆட்சிவேங்கை

 • ஆட்சிவேந்தன்

 • ஆட்சிவேலன்

 • ஆட்சிவேலோன்

 • ஆட்சிவேல்

 • ஆட்சிவேள்

 • ஆட்டனத்தி

 • ஆண்

  ஆட்சி, ஆண்மகன்

 • ஆண்டகை

 • ஆண்டவர்

 • ஆண்டான்

 • ஆண்மையன்

 • ஆதவன்

  ஞாயிறு

 • ஆத்தி

 • ஆத்திக்காடன்

 • ஆத்திக்கிள்ளி

 • ஆத்திக்குமரன்

 • ஆத்திக்கொடி

 • ஆத்திக்கோ

 • ஆத்திநாகன்