தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • செங்கடல்

 • செங்கணை

 • செங்கண்ணி

 • செங்கண்ணு

 • செங்கதிர்

 • செங்கனல்

 • செங்கனி

 • செங்கமலம்

 • செங்கயல்

 • செங்கலம்

 • செங்கலை

 • செங்கழனி

 • செங்கழல்

 • செங்கழுநீர்

 • செங்காந்தள்

 • செங்கொடி

 • செஞ்சந்தனம்

 • செஞ்சாந்து

 • செஞ்சாரல்

 • செஞ்சிலம்பு

 • செஞ்சுடர்

 • செஞ்சொல்

 • செஞ்சோலை

 • செடி

 • செடித்துளசி

 • செடிப்பகன்றை

 • செண்பகம்

 • செந்தகை

 • செந்தகையள்

 • செந்தணல்

 • செந்தணிகை

 • செந்தமிழ்

 • செந்தமிழ்ச்செல்வி

 • செந்தழல்

 • செந்தழை

 • செந்தானை

 • செந்தாமரை

 • செந்தாய்

 • செந்தினங்கை

 • செந்தினல்லாள்

 • செந்தினி

 • செந்தினெய்தல்

 • செந்தின்மகள்

 • செந்தின்மங்கை

 • செந்தின்மடந்தை

 • செந்தின்மணி

 • செந்தின்மயில்

 • செந்தின்மருதம்

 • செந்தின்மலர்

 • செந்தின்மலை

 • செந்தின்மான்

 • செந்தின்மாலை

 • செந்தின்முடி

 • செந்தின்முத்து

 • செந்தின்முல்லை

 • செந்திரு

 • செந்திறல்

 • செந்திற்கடல்

 • செந்திற்கதிர்

 • செந்திற்கனல்

 • செந்திற்கனி

 • செந்திற்கயம்

 • செந்திற்கயல்

 • செந்திற்கலை

 • செந்திற்கழனி

 • செந்திற்கா

 • செந்திற்கானல்

 • செந்திற்கிளி

 • செந்திற்கிள்ளை

 • செந்திற்குமரி

 • செந்திற்குயில்

 • செந்திற்குறிஞ்சி

 • செந்திற்கொடி

 • செந்திற்கொழுந்து

 • செந்திற்கோதை

 • செந்திற்சந்தனம்

 • செந்திற்சாந்து

 • செந்திற்சாரல்

 • செந்திற்சிட்டு

 • செந்திற்சிலம்பு

 • செந்திற்சிவப்பி

 • செந்திற்சுடர்

 • செந்திற்சுனை

 • செந்திற்செல்வம்

 • செந்திற்செல்வி

 • செந்திற்சேய்

 • செந்திற்சோலை

 • செந்திற்பரிதி

 • செந்திற்பழம்

 • செந்திற்பிடி

 • செந்திற்பிணை

 • செந்திற்பிள்ளை

 • செந்திற்புகழ்

 • செந்திற்புணை

 • செந்திற்புதுமை

 • செந்திற்புனல்

 • செந்திற்புன்னை

 • செந்திற்பூ

 • செந்திற்பூவை

 • செந்திற்பொட்டு

 • செந்திற்பொன்