தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வஞ்சி

 • வஞ்சிக்கனி

 • வஞ்சிக்கிளி

 • வஞ்சிக்குயில்

 • வஞ்சிக்கொடி

 • வஞ்சிக்கொழுந்து

 • வஞ்சிநல்லாள்

 • வஞ்சிமணி

 • வஞ்சிமதி

 • வஞ்சிமயில்

 • வஞ்சிமலர்

 • வஞ்சிமான்

 • வஞ்சிமாலை

 • வஞ்சிமுகை

 • வஞ்சிமுத்து

 • வஞ்சிமுல்லை

 • வஞ்சியணி

 • வஞ்சியமுது

 • வஞ்சியம்மா

 • வஞ்சியரசி

 • வஞ்சியழகி

 • வஞ்சியழகு

 • வஞ்சியாள்

 • வஞ்சியிடை

 • வஞ்சியினியாள்

 • வஞ்சியூராள்

 • வஞ்சியெழிலி

 • வஞ்சியெழில்

 • வஞ்சியொளி

 • வஞ்சிவடிவு

 • வஞ்சிவிளக்கு

 • வஞ்சிவேய்

 • வஞ்சிவேரல்

 • வஞ்சிவேரி

 • வஞ்சிவேல்

 • வடகடல்

 • வடகரை

 • வடகாடு

 • வடகிளி

 • வடகுன்றம்

 • வடகுயில்

 • வடக்கு

  ஒருதிசை

 • வடசெல்வி

 • வடநங்கை

 • வடபாடி

 • வடமகள்

 • வடமங்கை

 • வடமணி

 • வடமயில்

 • வடமருதம்

 • வடமலர்

 • வடமலை

 • வடமலையள்

 • வடமான்

 • வடமுத்து

 • வடிவம்மா

 • வடிவம்மை

 • வடிவரசி

 • வடிவழகி

 • வடிவு

 • வடிவுக்கனி

 • வடிவுக்கரசி

 • வடிவுக்கலை

 • வடிவுக்கிளி

 • வடிவுக்குயில்

 • வடிவுக்கொடி

 • வடிவுச்செல்வி

 • வடிவுநல்லள்

 • வடிவுநிலவு

 • வடிவுநிலா

 • வடிவுப்பிறை

 • வடிவுமகள்

 • வடிவுமங்கை

 • வடிவுமணி

 • வடிவுமதி

 • வடிவுமயில்

 • வடிவுமலர்

 • வடிவுமான்

 • வடிவுமாலை

 • வடிவுமுகிலி

 • வடிவுமுகில்

 • வடிவுமுகை

 • வடிவுமுத்து

 • வடிவுமுறுவல்

 • வடிவுமுல்லை

 • வடிவுவல்லி

 • வடிவுவாணி

 • வடிவெழிலி

 • வடிவெழில்

 • வடிவொளி

 • வடிவோவியம்

 • வணண்த்தமிழ்

 • வண்கடல்

 • வண்கணை

 • வண்கண்ணி

 • வண்கதிர்

 • வண்கனி

 • வண்கயம்

 • வண்கயல்

 • வண்கலம்

 • வண்கலை