தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வைகறை

  விடியல்

 • வைகறைக்கதிர்

 • வைகறைக்கிளி

 • வைகறைக்குயில்

 • வைகறைச்சுடர்

 • வைகறைச்செல்வி

 • வைகறைத்தாமரை

 • வைகறைத்தென்றல்

 • வைகறைத்தேவி

 • வைகறைநங்கை

 • வைகறைப்பகல்

 • வைகறைப்பண்

 • வைகறைப்பரிதி

 • வைகறைப்பூ

 • வைகறைமகள்

 • வைகறைமங்கை

 • வைகறைமடந்தை

 • வைகறைமணி

 • வைகறைமயில்

 • வைகறைமலர்

 • வைகறைமுத்து

 • வைகறைமுரசு

 • வைகறையரசி

 • வைகறையழகி

 • வைகறையழகு

 • வைகறையாள்

 • வைகறையிசை

 • வைகறையினி

 • வைகறையினியள்

 • வைகறையினியாள்

 • வைகறையின்பம்

 • வைகறையெழிலி

 • வைகறையெழில்

 • வைகறையொலி

 • வைகறையொளி

 • வைகறைவடிவு

 • வைகறைவல்லி

 • வைகறைவாடை

 • வைகறைவாணி

 • வைகறைவானம்

 • வைகறைவாரி

 • வைகறைவெள்ளி

 • வைகை

  ஓராறு

 • வைகைக்கனி

 • வைகைக்கயல்

 • வைகைக்கலம்

 • வைகைக்கழனி

 • வைகைக்கிளி

 • வைகைக்குமரி

 • வைகைக்குயில்

 • வைகைக்கூடல்

 • வைகைக்கொடி

 • வைகைக்கொழுந்து

 • வைகைக்கோதை

 • வைகைச்சந்தனம்

 • வைகைச்சாந்து

 • வைகைச்சுடர்

 • வைகைச்சுரபி

 • வைகைச்செல்வம்

 • வைகைச்செல்வி

 • வைகைச்சோலை

 • வைகைத்தங்கம்

 • வைகைத்தங்கை

 • வைகைத்தமிழ்

 • வைகைத்தலைவி

 • வைகைத்தாய்

 • வைகைத்திரு

 • வைகைத்துறை

 • வைகைத்தூயோள்

 • வைகைத்தென்றல்

 • வைகைத்தேன்

 • வைகைத்தேவி

 • வைகைத்தையல்

 • வைகைத்தோகை

 • வைகைநங்கை

 • வைகைநல்லாள்

 • வைகைநிலவு

 • வைகைநிலா

 • வைகைநெஞ்சள்

 • வைகைப்பிடி

 • வைகைப்பிணை

 • வைகைப்பிள்ளை

 • வைகைப்புகழ்

 • வைகைப்புணை

 • வைகைப்புனல்

 • வைகைப்பூவை

 • வைகைப்பெண்

 • வைகைப்பெண்டு

 • வைகைப்பொட்டு

 • வைகைப்பொன்னி

 • வைகைப்பொழில்

 • வைகைமகள்

 • வைகைமங்கை

 • வைகைமடந்தை

 • வைகைமணி

 • வைகைமதி

 • வைகைமயில்

 • வைகைமருதம்

 • வைகைமலர்

 • வைகைமான்

 • வைகைமாலை