தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வேங்கை

  புலி

 • வேங்கைக்கொடி

 • வேங்கைச்சாரல்

 • வேங்கைச்செல்வி

 • வேங்கைத்திறல்

 • வேங்கைநல்லாள்

 • வேங்கைப்படை

 • வேங்கைப்புலி

 • வேங்கைப்பூ

 • வேங்கைமகள்

 • வேங்கைமணி

 • வேங்கைமலர்

 • வேங்கைமலை

 • வேங்கைமுத்து

 • வேங்கையணி

 • வேங்கையம்மா

 • வேங்கையரசி

 • வேங்கையழகி

 • வேங்கையாற்றல்

 • வேங்கையாள்

 • வேங்கையுரு

 • வேங்கையூராள்

 • வேங்கையெழிலி

 • வேங்கையொளி

 • வேங்கைவடிவு

 • வேங்கைவிறல்

 • வேங்கைவிழி

 • வேட்குறிஞ்சி

 • வேணகை

 • வேணங்கை

 • வேணி

 • வேணிலவு

 • வேணிலா

 • வேணெறி

 • வேண்மகள்

 • வேண்மங்கை

 • வேண்மடந்தை

 • வேண்மதி

 • வேண்மயில்

 • வேண்மலர்

 • வேண்மலை

 • வேண்மான்

 • வேண்முத்து

 • வேண்மேழி

 • வேண்மொழி

 • வேனங்கை

 • வேன்மகள்

 • வேன்மங்கை

 • வேன்மடந்தை

 • வேன்முத்து

 • வேன்மொழி

 • வேம்பு

 • வேயணி

 • வேயமுது

 • வேயம்மா

 • வேயம்மை

 • வேயரசி

 • வேயழகி

 • வேயாள்

 • வேயூராள்

 • வேயெழில்

 • வேய்

  மூங்கில்

 • வேய்ங்காடு

 • வேய்ங்குன்றம்

 • வேய்ங்குறிஞ்சி

 • வேய்ங்குழல்

 • வேய்ஞ்சிலம்பு

 • வேய்நங்கை

 • வேய்முத்து

 • வேய்வடிவு

 • வேரனங்கை

 • வேரன்மகள்

 • வேரன்மணி

 • வேரன்மனை

 • வேரன்மலை

 • வேரன்முத்து

 • வேரற்காடு

 • வேரற்கிளி

 • வேரற்குன்றம்

 • வேரற்சிலம்பு

 • வேரற்செல்வி

 • வேரற்பண்

 • வேரலரசி

 • வேரலரண்

 • வேரலரி

 • வேரலழகி

 • வேரலிசை

 • வேரலூராள்

 • வேரலெழிலி

 • வேரல்

 • வேரல்வடிவு

 • வேரல்வேரி

 • வேரி

 • வேற்கண்ணி

 • வேற்குமரி

 • வேற்சுடர்

 • வேற்செல்வி

 • வேற்படை

 • வேலம்மா

 • வேலம்மை

 • வேலரசி