தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வேளமுதன்

 • வேளரசன்

 • வேளரசு

 • வேளருவி

 • வேளறிஞன்

 • வேளறிவன்

 • வேளிர்

  தமிழ்க்குறுநிலமன்னர் குலப்பெயர்

 • வேளூரன்

 • வேள்

 • வேள்பாரி

 • வேள்வளவன்

 • வேள்வழுதி

 • வேள்வாணன்

 • வேள்வீரன்

 • வேள்வெற்பன்

 • வேள்வேங்கை

 • வேள்வேந்தன்

 • வேழக்கொடியோன்

 • வேழக்கோ

 • வேழக்கோன்

 • வேழக்கோமான்

 • வேழக்கோவன்

 • வேழச்செம்மல்

 • வேழச்செல்வன்

 • வேழச்செழியன்

 • வேழச்சேய்

 • வேழச்சேரன்

 • வேழச்சோழன்

 • வேழத்தம்பி

 • வேழத்திறத்தன்

 • வேழத்திறல்

 • வேழத்தேவன்

 • வேழநம்பி

 • வேழநாடன்

 • வேழநெஞ்சன்

 • வேழநேயன்

 • வேழமகன்

 • வேழமணி

 • வேழமன்னன்

 • வேழமருகன்

 • வேழமருதன்

 • வேழமறவன்

 • வேழமலை

 • வேழமலையன்

 • வேழமல்லன்

 • வேழமழவன்

 • வேழமாண்பன்

 • வேழமானன்

 • வேழமார்பன்

 • வேழமாறன்

 • வேழமுகன்

 • வேழமுகிலன்

 • வேழமுதல்வன்

 • வேழமுத்தன்

 • வேழமுத்து

 • வேழமுரசு

 • வேழமுருகன்

 • வேழமைந்தன்

 • வேழம்

  மூங்கில், கரும்பு, யானை

 • வேழவளத்தன்

 • வேழவளநாடன்

 • வேழவளவன்

 • வேழவழுதி

 • வேழவாணன்

 • வேழவீரன்

 • வேழவெற்பன்

 • வேழவேந்தன்