தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வெங்கடல்

 • வெங்கணை

 • வெங்கதிர்

 • வெங்கனல்

 • வெங்கலம்

 • வெஞ்சுடர்

 • வெட்சி

 • வெண்சுடர்

 • வெண்சுனை

 • வெண்டாமரை

 • வெண்டிங்கள்

 • வெண்ணி

  ஓரூர்

 • வெண்ணிலவு

 • வெண்ணிலா

 • வெண்பனி

 • வெண்பிறை

 • வெண்மணி

 • வெண்மதி

 • வெண்முகில்

 • வெண்முகை

 • வெண்முத்து

 • வெண்முறுவல்

 • வெண்முல்லை

 • வெண்மை

 • வெண்மொட்டு

 • வெந்தணல்

 • வெந்தழல்

 • வெந்திறல்

 • வெந்தீ

 • வெம்பகல்

 • வெம்படை

 • வெம்பனி

 • வெம்பரிதி

 • வெம்பாலை

 • வெம்பிடி

 • வெம்பிறை

 • வெம்புலி

 • வெம்போர்

 • வெம்மை

 • வெற்பணி

 • வெற்பன்னை

 • வெற்பன்பு

 • வெற்பம்மா

 • வெற்பம்மை

 • வெற்பரசி

 • வெற்பரசு

 • வெற்பரண்

 • வெற்பரி

 • வெற்பருவி

 • வெற்பறிவு

 • வெற்பலை

 • வெற்பழகி

 • வெற்பழகு

 • வெற்பாற்றல்

 • வெற்பாள்

 • வெற்பு

 • வெற்புக்கனி

 • வெற்புக்கிளி

 • வெற்புச்சாரல்

 • வெற்புச்சுனை

 • வெற்புச்செல்வி

 • வெற்புத்திறல்

 • வெற்புநங்கை

 • வெற்புப்படை

 • வெற்புப்பிடி

 • வெற்புப்புகழ்

 • வெற்புப்புலி

 • வெற்புப்பொறை

 • வெற்புப்பொறையள்

 • வெற்புப்பொழில்

 • வெற்புமகள்

 • வெற்புமங்கை

 • வெற்புமடந்தை

 • வெற்புமணி

 • வெற்புமயில்

 • வெற்புமலர்

 • வெற்புமானம்

 • வெற்புமான்

 • வெற்புமின்னல்

 • வெற்புமுடி

 • வெற்புமுத்து

 • வெற்புவடிவு

 • வெற்புவல்லி

 • வெற்புவள்ளி

 • வெற்புவாழை

 • வெற்புவிறல்

 • வெற்புவிளக்கு

 • வெற்புவேங்கை

 • வெற்புவேய்

 • வெற்புவேரல்

 • வெற்புவேரி

 • வெற்றி

 • வெற்றிக்கணை

 • வெற்றிக்கனி

 • வெற்றிக்கலம்

 • வெற்றிக்கலை

 • வெற்றிக்கழல்

 • வெற்றிக்கிளி

 • வெற்றிக்குட்டி

 • வெற்றிக்குமரி

 • வெற்றிக்குயில்