தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வீரக்கடல்

 • வீரக்கணை

 • வீரக்கனல்

 • வீரக்கனி

 • வீரக்கலம்

 • வீரக்கலை

 • வீரக்கழல்

 • வீரக்கிளி

 • வீரக்குட்டி

 • வீரக்குயில்

 • வீரக்கொடி

 • வீரச்சிலம்பு

 • வீரச்சுடர்

 • வீரச்செல்வி

 • வீரத்தமிழ்

 • வீரத்தானை

 • வீரத்தாய்

 • வீரத்தேவி

 • வீரநங்கை

 • வீரநல்லாள்

 • வீரநாச்சியார்

 • வீரநிலவு

 • வீரநிலா

 • வீரநெஞ்சள்

 • வீரநெறி

 • வீரப்படை

 • வீரப்பண்

 • வீரப்பாசறை

 • வீரப்பாடி

 • வீரப்பிடி

 • வீரப்புகழ்

 • வீரப்புணை

 • வீரப்புலி

 • வீரப்போர்

 • வீரமகள்

 • வீரமங்கை

 • வீரமடந்தை

 • வீரமணி

 • வீரமதி

 • வீரமயில்

 • வீரமலர்

 • வீரமலை

 • வீரமானம்

 • வீரமானி

 • வீரமாலை

 • வீரமுடி

 • வீரமுதலி

 • வீரமுதல்வி

 • வீரமுத்து

 • வீரமுரசு

 • வீரமேழி

 • வீரமொழி

 • வீரம்

  மறம், வலிமை

 • வீரவடிவு

 • வீரவணி

 • வீரவமுது

 • வீரவம்மா

 • வீரவம்மை

 • வீரவரசி

 • வீரவரசு

 • வீரவரண்

 • வீரவரி

 • வீரவழகி

 • வீரவழகு

 • வீரவாகை

 • வீரவாணி

 • வீரவாரி

 • வீரவாள்

 • வீரவாழி

 • வீரவிசை

 • வீரவில்

 • வீரவெற்றி

 • வீரவெழிலி

 • வீரவெழில்

 • வீரவேங்கை

 • வீரவேல்

 • வீரவொளி

 • வீரை