தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • விடியனங்கை

 • விடியனெறி

 • விடியன்மங்கை

 • விடியன்மலர்

 • விடியன்மலை

 • விடியன்மீன்

 • விடியன்முகை

 • விடியன்முத்து

 • விடியன்முரசு

 • விடியற்கதிர்

 • விடியற்சுடர்

 • விடியற்செல்வி

 • விடியற்பகல்

 • விடியற்பண்

 • விடியற்பரிதி

 • விடியற்புணை

 • விடியலணி

 • விடியலமுது

 • விடியலம்மை

 • விடியலரசி

 • விடியலழகி

 • விடியலழகு

 • விடியலாள்

 • விடியலிசை

 • விடியலினியள்

 • விடியலின்பம்

 • விடியலுரு

 • விடியலெழிலி

 • விடியலெழில்

 • விடியலொளி

 • விடியல்

 • விடியல்வடிவு

 • விடியல்வானம்

 • விடியல்விளக்கு

 • விடியல்வெள்ளி

 • விடிவானம்

 • விடிவிளக்கு

 • விடிவு

 • விடிவெள்ளி

 • விடுதலை

 • விடுதலைக்கதிர்

 • விடுதலைக்கனல்

 • விடுதலைக்கனி

 • விடுதலைக்காற்று

 • விடுதலைக்கிளி

 • விடுதலைக்குட்டி

 • விடுதலைக்குமரி

 • விடுதலைக்குயில்

 • விடுதலைக்குரல்

 • விடுதலைக்கொடி

 • விடுதலைச்சுடர்

 • விடுதலைச்செல்வி

 • விடுதலைத்தானை

 • விடுதலைத்தாய்

 • விடுதலைத்தீ

 • விடுதலைத்தேன்

 • விடுதலைத்தேவி

 • விடுதலைநெஞ்சள்

 • விடுதலைநெருப்பு

 • விடுதலைநெறி

 • விடுதலைப்படை

 • விடுதலைப்பண்

 • விடுதலைப்பரிதி

 • விடுதலைப்பாசறை

 • விடுதலைப்பாடி

 • விடுதலைப்பிடி

 • விடுதலைப்புகழ்

 • விடுதலைப்புணை

 • விடுதலைப்புலி

 • விடுதலைப்பொறி

 • விடுதலைப்போர்

 • விடுதலைமகள்

 • விடுதலைமங்கை

 • விடுதலைமணி

 • விடுதலைமதி

 • விடுதலைமயில்

 • விடுதலைமறை

 • விடுதலைமலர்

 • விடுதலைமானம்

 • விடுதலைமானி

 • விடுதலைமாலை

 • விடுதலைமுத்து

 • விடுதலைமுரசு

 • விடுதலைமூச்சு

 • விடுதலையணி

 • விடுதலையன்பு

 • விடுதலையமுது

 • விடுதலையரசி

 • விடுதலையருள்

 • விடுதலையறம்

 • விடுதலையறிவு

 • விடுதலையழகி

 • விடுதலையாற்றல்

 • விடுதலையாள்

 • விடுதலையிசை

 • விடுதலையினியள்

 • விடுதலையின்பம்

 • விடுதலையுணர்வு

 • விடுதலையுயிர்

 • விடுதலையுரு

 • விடுதலையூராள்