தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வாகரை

 • வாகரைக்கனி

 • வாகரைக்கிளி

 • வாகரைக்குமரி

 • வாகரைக்குயில்

 • வாகரைக்கொடி

 • வாகரைக்கோதை

 • வாகரைச்சுடர்

 • வாகரைச்செல்வி

 • வாகரைத்தங்கம்

 • வாகரைத்தங்கை

 • வாகரைத்தேவி

 • வாகரைத்தோகை

 • வாகரைநங்கை

 • வாகரைநிலவு

 • வாகரைநிலா

 • வாகரைப்பிடி

 • வாகரைப்பிணை

 • வாகரைப்பொன்னி

 • வாகரைமணி

 • வாகரைமதி

 • வாகரைமயில்

 • வாகரைமலர்

 • வாகரைமான்

 • வாகரைமாலை

 • வாகரைமுத்து

 • வாகரைய10ராள்

 • வாகரையமுது

 • வாகரையரசி

 • வாகரையழகி

 • வாகரையழகு

 • வாகரையாள்

 • வாகரையெழிலி

 • வாகரையெழில்

 • வாகரையொளி

 • வாகரைவடிவு

 • வாகரைவயல்

 • வாகரைவல்லி

 • வாகரைவாணி

 • வாகரைவிளக்கு

 • வாகரைவேல்

 • வாகை

 • வாகைக்கடல்

 • வாகைக்கணை

 • வாகைக்கதிர்

 • வாகைக்கனி

 • வாகைக்கலம்

 • வாகைக்கலை

 • வாகைக்கழல்

 • வாகைக்கிளி

 • வாகைக்குட்டி

 • வாகைக்குமரி

 • வாகைக்குயில்

 • வாகைக்குரல்

 • வாகைக்கொடி

 • வாகைக்கோதை

 • வாகைச்சிலம்பு

 • வாகைச்சுடர்

 • வாகைச்செல்வி

 • வாகைச்சொல்

 • வாகைத்தங்கம்

 • வாகைத்தங்கை

 • வாகைத்தமிழ்

 • வாகைத்தலைவி

 • வாகைத்தானை

 • வாகைத்தாய்

 • வாகைத்திங்கள்

 • வாகைத்திரு

 • வாகைத்திறல்

 • வாகைத்துணை

 • வாகைத்துறை

 • வாகைத்தேவி

 • வாகைத்தொடை

 • வாகைநிலவு

 • வாகைநிலா

 • வாகைப்படை

 • வாகைப்பண்

 • வாகைப்பரிதி

 • வாகைப்பாடி

 • வாகைப்பாடினி

 • வாகைப்பிடி

 • வாகைப்பிறை

 • வாகைப்புகழ்

 • வாகைப்புணை

 • வாகைப்புலி

 • வாகைப்பூவை

 • வாகைப்பெண்டு

 • வாகைப்பொட்டு

 • வாகைப்பொன்னி

 • வாகைப்பொறை

 • வாகைப்போர்

 • வாகைமகள்

 • வாகைமங்கை

 • வாகைமடந்தை

 • வாகைமணி

 • வாகைமதி

 • வாகைமயில்

 • வாகைமலர்

 • வாகைமலை

 • வாகைமானம்

 • வாகைமானி