தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • யாணரணி

 • யாணரமுது

 • யாணரரசி

 • யாணரரண்

 • யாணரருவி

 • யாணரலை

 • யாணரழகி

 • யாணரழகு

 • யாணரின்பம்

 • யாணரெழில்

 • யாணரொலி

 • யாணரொளி

 • யாணர்

 • யாணர்க்கனி

 • யாணர்க்கலம்

 • யாணர்க்கலை

 • யாணர்ச்செல்வம்

 • யாணர்ச்செல்வி

 • யாணர்நங்கை

 • யாணர்நிலவு

 • யாணர்நிலா

 • யாணர்நெறி

 • யாணர்மகள்

 • யாணர்மங்கை

 • யாணர்மடந்தை

 • யாணர்மணம்

 • யாணர்மணி

 • யாணர்மதி

 • யாணர்மயில்

 • யாணர்மருதம்

 • யாணர்மறை

 • யாணர்மலர்

 • யாணர்மலை

 • யாணர்மழை

 • யாணர்மானம்

 • யாணர்மாலை

 • யாணர்முகிலி

 • யாணர்முகில்

 • யாணர்முகை

 • யாணர்முடி

 • யாணர்முதலி

 • யாணர்முதல்வி

 • யாணர்முத்து

 • யாணர்முரசு

 • யாணர்முறுவல்

 • யாணர்முல்லை

 • யாணர்மேழி

 • யாணர்மொட்டு

 • யாணர்மொழி

 • யாணர்யாழ்

 • யாணர்வடிவு

 • யாணர்வயல்

 • யாணர்வல்லி

 • யாணர்வாடை

 • யாழணி

 • யாழன்னை

 • யாழமுதம்

 • யாழமுது

 • யாழம்மா

 • யாழம்மை

 • யாழரசி

 • யாழரசு

 • யாழரண்

 • யாழரி

 • யாழருவி

 • யாழலை

 • யாழல்லி

 • யாழழகி

 • யாழழகு

 • யாழாள்

 • யாழிசை

 • யாழினி

 • யாழினியள்

 • யாழினியாள்

 • யாழின்பம்

 • யாழுடையாள்

 • யாழூராள்

 • யாழெயினி

 • யாழேந்தி

 • யாழேரி

 • யாழொலி

 • யாழொளி

 • யாழோவியம்

 • யாழௌpலி

 • யாழௌpல்

 • யாழ்

 • யாழ்க்கனி

 • யாழ்க்கிளி

 • யாழ்க்குடிமகள்

 • யாழ்க்குட்டி

 • யாழ்க்குமரி

 • யாழ்க்குயில்

 • யாழ்க்குரல்

 • யாழ்ச்செல்வி

 • யாழ்த்Nதவி

 • யாழ்த்தங்கை

 • யாழ்நங்கை

 • யாழ்நிலவு

 • யாழ்நிலா

 • யாழ்ப்பண்

 • யாழ்ப்பாடி