தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மகிழ்நல்லாள்

 • மகிழ்நள்

 • மகிழ்நிலவு

 • மகிழ்நிலா

 • மகிழ்நெஞ்சள்

 • மகிழ்நெய்தல்

 • மகிழ்நெறி

 • மகிழ்படை

 • மகிழ்பண்

 • மகிழ்பரிதி

 • மகிழ்பழம்

 • மகிழ்பாடி

 • மகிழ்பாடினி

 • மகிழ்பிடி

 • மகிழ்பிறை

 • மகிழ்புகழ்

 • மகிழ்புணை

 • மகிழ்புதுமை

 • மகிழ்புனல்

 • மகிழ்புன்னை

 • மகிழ்புலமை

 • மகிழ்புலி

 • மகிழ்பூ

 • மகிழ்பூவை

 • மகிழ்பொன்

 • மகிழ்பொன்னி

 • மகிழ்பொருநை

 • மகிழ்பொறை

 • மகிழ்பொறையள்

 • மகிழ்பொழில்

 • மகிழ்மகள்

 • மகிழ்மங்கை

 • மகிழ்மடந்தை

 • மகிழ்மணம்

 • மகிழ்மணி

 • மகிழ்மதி

 • மகிழ்மனை

 • மகிழ்மயில்

 • மகிழ்மருதம்

 • மகிழ்மறை

 • மகிழ்மலர்

 • மகிழ்மலை

 • மகிழ்மலையள்

 • மகிழ்மழை

 • மகிழ்மானம்

 • மகிழ்மான்

 • மகிழ்மாரி

 • மகிழ்மாலை

 • மகிழ்முகிலி

 • மகிழ்முகில்

 • மகிழ்முகை

 • மகிழ்முடி

 • மகிழ்முதலி

 • மகிழ்முதல்வி

 • மகிழ்முத்து

 • மகிழ்முரசு

 • மகிழ்முறுவல்

 • மகிழ்முல்லை

 • மகிழ்மேழி

 • மகிழ்மொட்டு

 • மகிழ்மொழி

 • மகிழ்யாழ்

 • மகிழ்வடிவு

 • மகிழ்வயல்

 • மகிழ்வல்லி

 • மகிழ்வாடை

 • மகிழ்வாணி

 • மகிழ்வானம்

 • மகிழ்வாரி

 • மகிழ்வாழி

 • மகிழ்விறலி

 • மகிழ்விளக்கு

 • மகிழ்விழி

 • மகிழ்வெற்றி

 • மகிழ்வெள்ளி

 • மகிழ்வேங்கை

 • மகிழ்வேரி

 • மகிழ்வேல்

 • மங்கை

 • மங்கைநல்லாள்

 • மங்கைமணி

 • மங்கைமதி

 • மங்கைமயில்

 • மங்கைமலர்

 • மங்கைமான்

 • மங்கைமாலை

 • மங்கைமுகை

 • மங்கைமுடி

 • மங்கைமுத்து

 • மங்கைமுரசு

 • மங்கைமுல்லை

 • மங்கைமொட்டு

 • மங்கையணி

 • மங்கையன்பு

 • மங்கையமுது

 • மங்கையம்மா

 • மங்கையம்மாள்

 • மங்கையரசி

 • மங்கையரசு

 • மங்கையருவி

 • மங்கையர்க்கரசி