தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மகள்

 • மகிழணி

 • மகிழன்னை

 • மகிழன்பு

 • மகிழமுதம்

 • மகிழமுது

 • மகிழம்மா

 • மகிழரசி

 • மகிழரசு

 • மகிழரண்

 • மகிழரி

 • மகிழருள்

 • மகிழருவி

 • மகிழறம்

 • மகிழறிவு

 • மகிழல்லி

 • மகிழழகி

 • மகிழழகு

 • மகிழாம்பல்

 • மகிழாற்றல்

 • மகிழாழி

 • மகிழிசை

 • மகிழிடை

 • மகிழினி

 • மகிழினியள்

 • மகிழின்பம்

 • மகிழிறைவி

 • மகிழிழை

 • மகிழுரு

 • மகிழெயினி

 • மகிழொலி

 • மகிழொளி

 • மகிழோதி

 • மகிழோவியம்

 • மகிழௌpனி

 • மகிழௌpலி

 • மகிழௌpல்

 • மகிழ்

 • மகிழ்கணை

 • மகிழ்கண்ணி

 • மகிழ்கண்ணு

 • மகிழ்கதிர்

 • மகிழ்கனி

 • மகிழ்கயம்

 • மகிழ்கயல்

 • மகிழ்கலம்

 • மகிழ்கலை

 • மகிழ்கழனி

 • மகிழ்கழல்

 • மகிழ்கழை

 • மகிழ்காடு

 • மகிழ்கிளி

 • மகிழ்கிள்ளை

 • மகிழ்குன்றம்

 • மகிழ்குமரி

 • மகிழ்குயில்

 • மகிழ்குரல்

 • மகிழ்குறிஞ்சி

 • மகிழ்குழலி

 • மகிழ்குழையள்

 • மகிழ்கூடல்

 • மகிழ்கூந்தல்

 • மகிழ்கொடி

 • மகிழ்கொன்றை

 • மகிழ்கோதை

 • மகிழ்சந்தனம்

 • மகிழ்சாந்து

 • மகிழ்சாரல்

 • மகிழ்சிலம்பு

 • மகிழ்சுடர்

 • மகிழ்சுனை

 • மகிழ்சுரபி

 • மகிழ்செருந்தி

 • மகிழ்செல்வம்

 • மகிழ்செல்வி

 • மகிழ்சோணை

 • மகிழ்சோலை

 • மகிழ்தகை

 • மகிழ்தகையள்

 • மகிழ்தங்கம்

 • மகிழ்தங்கை

 • மகிழ்தணிகை

 • மகிழ்தமிழ்

 • மகிழ்தலைவி

 • மகிழ்தானை

 • மகிழ்தாமரை

 • மகிழ்திங்கள்

 • மகிழ்திரு

 • மகிழ்திறல்

 • மகிழ்துணை

 • மகிழ்துறை

 • மகிழ்தென்றல்

 • மகிழ்தேன்

 • மகிழ்தேவி

 • மகிழ்தொடி

 • மகிழ்தொடை

 • மகிழ்தோகை

 • மகிழ்தோழி

 • மகிழ்நகை

 • மகிழ்நங்கை

 • மகிழ்நல்லாள்