தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மருதமலை

 • மருதமுத்தன்

 • மருதமுத்து

 • மருதவாணன்

 • மருதவேந்தன்

 • மருதாளன்

 • மருது

 • மருதுபாண்டியன்

 • மருதூரன்

 • மருதையன்

 • மறக்குன்றன்

 • மறக்குமரன்

 • மறச்செல்வன்

 • மறச்சேய்

 • மறத்தம்பி

 • மறத்திறல்

 • மறத்தேவன்

 • மறநம்பி

 • மறநாடன்

 • மறநிலவன்

 • மறநெஞ்சன்

 • மறநேயன்

 • மறப்போரன்

 • மறமகன்

 • மறமன்னன்

 • மறமலை

 • மறமல்லன்

 • மறமாண்பன்

 • மறமானன்

 • மறமார்பன்

 • மறமுத்தன்

 • மறமுத்து

 • மறம்

  வீரம்

 • மறவன்

 • மறவாகை

 • மறவாணன்

 • மறவாள்

 • மறவேங்கை

 • மறவேந்தன்

 • மறவேலன்

 • மறவேலோன்

 • மறவேள்

 • மறை

  தமிழ்மறை

 • மறைக்கடல்

 • மறைக்காடன்

 • மறைக்குரிசில்

 • மறைக்கோன்

 • மறைச்செம்மல்

 • மறைச்செல்வன்

 • மறைச்செழியன்

 • மறைச்சேய்

 • மறைச்சேரன்

 • மறைச்சோழன்

 • மறைத்தம்பி

 • மறைத்துணை

 • மறைத்துரை

 • மறைத்தேவன்

 • மறைநம்பி

 • மறைநாடன்

 • மறைநெஞ்சன்

 • மறைநேயன்

 • மறைப்புகழன்

 • மறைப்புலவன்

 • மறைமகன்

 • மறைமணி

 • மறைமன்னன்

 • மறைமறவன்

 • மறைமலை

 • மறைமலையான்

 • மறைமாறன்

 • மறைமுதல்வன்

 • மறைமுத்தன்

 • மறைமுத்து

 • மறையண்ணல்

 • மறையன்பன்

 • மறையப்பன்

 • மறையரசன்

 • மறையரசு

 • மறையறவோன்

 • மறையறிவன்

 • மறையாற்றல்

 • மறையாளன்

 • மறையினியன்

 • மறையின்பன்

 • மறையொளி

 • மறைவண்ணன்

 • மறைவளத்தன்

 • மறைவளவன்

 • மறைவழுதி

 • மறைவாணன்

 • மறைவேங்கை

 • மறைவேந்தன்

 • மறைவேலோன்

 • மறைவேல்

 • மலரவன்

 • மலரோன்

 • மலர்

  பூ

 • மலர்க்குன்றன்

 • மலர்க்குமரன்

 • மலர்ச்செம்மல்

 • மலர்ச்செழியன்