தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மோதணி

 • மோதரி

 • மோதருவி

 • மோதலை

 • மோதாழி

 • மோது

  முட்டுதல்

 • மோதுகலம்

 • மோதுபடை

 • மோதுபுலி

 • மோனை

  முதன்மை