தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மொட்டு

  முகை, அரும்பு

 • மொழி

 • மொழிக்கடல்

 • மொழிக்கதிர்

 • மொழிக்கனி

 • மொழிக்கலம்

 • மொழிக்கலை

 • மொழிக்கிளி

 • மொழிக்கிள்ளை

 • மொழிக்குட்டி

 • மொழிக்குயில்

 • மொழிச்சுடர்

 • மொழிச்செல்வி

 • மொழித்தாய்

 • மொழித்திரு

 • மொழித்திறல்

 • மொழித்துணை

 • மொழித்துறை

 • மொழித்தென்றல்

 • மொழித்தேன்

 • மொழித்தேவி

 • மொழிநங்கை

 • மொழிநல்லள்

 • மொழிநிலவு

 • மொழிநிலா

 • மொழிப்புகழ்

 • மொழிப்புலமை

 • மொழிப்புலி

 • மொழிப்பூவை

 • மொழிமகள்

 • மொழிமங்கை

 • மொழிமடந்தை

 • மொழிமணி

 • மொழிமதி

 • மொழிமயில்

 • மொழிமருதம்

 • மொழிமறை

 • மொழிமலர்

 • மொழிமலை

 • மொழிமானம்

 • மொழிமாரி

 • மொழிமுகிலி

 • மொழிமுகில்

 • மொழிமுடி

 • மொழிமுதலி

 • மொழிமுதல்வி

 • மொழிமுத்து

 • மொழிமுரசு

 • மொழிமுல்லை

 • மொழிமேழி

 • மொழியணி

 • மொழியன்னை

 • மொழியன்பு

 • மொழியமுதம்

 • மொழியமுது

 • மொழியம்மா

 • மொழியம்மை

 • மொழியரசி

 • மொழியரசு

 • மொழியரண்

 • மொழியரி

 • மொழியருவி

 • மொழியறிவு

 • மொழியலை

 • மொழியழகி

 • மொழியழகு

 • மொழியாற்றல்

 • மொழியாள்

 • மொழியாழி

 • மொழியிசை

 • மொழியினி

 • மொழியினியள்

 • மொழியினியாள்

 • மொழியின்பம்

 • மொழியிறைவி

 • மொழியெழிலி

 • மொழியெழில்

 • மொழியேந்தி

 • மொழியொளி

 • மொழிவடிவு

 • மொழிவல்லாள்

 • மொழிவல்லி

 • மொழிவாகை

 • மொழிவாணி

 • மொழிவானம்

 • மொழிவிறலி

 • மொழிவிறல்

 • மொழிவிளக்கு

 • மொழிவெற்றி

 • மொழிவேங்கை

 • மொழிவேரி

 • மொழிவேல்