தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மை

  கருமை

 • மைக்கடல்

 • மைக்கண்ணி

 • மைக்கிளி

 • மைக்குன்றம்

 • மைக்குயில்

 • மைக்குழலி

 • மைக்குழல்

 • மைக்கூந்தல்

 • மைக்கொடி

 • மைந்நெய்தல்

 • மைப்பிடி

 • மைம்மணி

 • மைம்மயில்

 • மைம்மலர்

 • மைம்மலை

 • மைம்முகிலி

 • மைம்முகில்

 • மைவடிவு

 • மைவல்லி

 • மைவாணி

 • மைவானம்

 • மைவாரி

 • மைவிழி

 • மைவிழியாள்