தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மேகலை

 • மேடடூராள்

 • மேடு

  திடர், உயர்நிலம்

 • மேட்டரண்

 • மேட்டுக்கிளி

 • மேட்டுக்குடிமகள்

 • மேட்டுக்குயில்

 • மேட்டுக்குளத்தள்

 • மேட்டுச்செல்வி

 • மேட்டுத்துறை

 • மேட்டுத்தோகை

 • மேட்டுப்பாடி

 • மேட்டுப்பூவை

 • மேட்டுமகள்

 • மேட்டுமங்கை

 • மேட்டுமடந்தை

 • மேட்டுமணி

 • மேட்டுமனை

 • மேட்டுமயில்

 • மேட்டுமருதம்

 • மேட்டுமலர்

 • மேட்டுமலை

 • மேட்டுமலையள்

 • மேட்டுமான்

 • மேட்டுவயல்

 • மேட்டுவல்லி

 • மேட்டெழிலி

 • மேட்டெழில்

 • மேட்டொளி

 • மேண்மை

  உயர்வு, சிறப்பு

 • மேனகை

 • மேனங்கை

 • மேனிலவு

 • மேனிலா

 • மேனெஞ்சள்

 • மேனெய்தல்

 • மேனெறி

 • மேன்மகள்

 • மேன்மங்கை

 • மேன்மடந்தை

 • மேன்மணம்

 • மேன்மணி

 • மேன்மதி

 • மேன்மனை

 • மேன்மயில்

 • மேன்மருதம்

 • மேன்மறை

 • மேன்மலர்

 • மேன்மலை

 • மேன்மலையள்

 • மேன்மழை

 • மேன்மானம்

 • மேன்மானி

 • மேன்மாலை

 • மேன்முகிலி

 • மேன்முகில்

 • மேன்முகை

 • மேன்முடி

 • மேன்முதலி

 • மேன்முதல்வி

 • மேன்முத்து

 • மேன்முரசு

 • மேன்முல்லை

 • மேன்மை

 • மேன்மைக்கடல்

 • மேன்மைக்கதிர்

 • மேன்மைக்கனி

 • மேன்மைக்கலம்

 • மேன்மைக்கிளி

 • மேன்மைக்குடிமகள்

 • மேன்மைக்குட்டி

 • மேன்மைக்குமரி

 • மேன்மைக்குயில்

 • மேன்மைக்கொடி

 • மேன்மைச்சுடர்

 • மேன்மைச்செல்வி

 • மேன்மைச்சொல்

 • மேன்மைத்தங்கம்

 • மேன்மைத்தமிழ்

 • மேன்மைத்தானை

 • மேன்மைத்தாய்

 • மேன்மைத்திரு

 • மேன்மைத்திறல்

 • மேன்மைத்தேன்

 • மேன்மைத்தேவி

 • மேன்மைப்படை

 • மேன்மைப்பிறை

 • மேன்மைப்புகழ்

 • மேன்மைப்புணை

 • மேன்மைப்பூ

 • மேன்மைப்பூவை

 • மேன்மைப்பெண்

 • மேன்மைப்பெண்டு

 • மேன்மைப்பொன்

 • மேன்மைப்பொன்னி

 • மேன்மைப்பொறை

 • மேலணி

 • மேலன்னை

 • மேலன்பு

 • மேலமுதம்

 • மேலமுது