தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மென்கணை

 • மென்கண்ணி

 • மென்கண்ணு

 • மென்கனி

 • மென்கயல்

 • மென்கலம்

 • மென்கலை

 • மென்கழல்

 • மென்கழை

 • மென்கா

 • மென்காஞ்சி

 • மென்காடு

 • மென்காந்தள்

 • மென்கானல்

 • மென்கிணை

 • மென்கிளி

 • மென்கிள்ளை

 • மென்குட்டி

 • மென்குமரி

 • மென்குயில்

 • மென்குரல்

 • மென்குறிஞ்சி

 • மென்குழலி

 • மென்குழல்

 • மென்குழை

 • மென்கூடல்

 • மென்கூந்தல்

 • மென்கொடி

 • மென்கொன்றை

 • மென்கொம்பு

 • மென்கொழுந்து

 • மென்கோதை

 • மென்சந்தனம்

 • மென்சாந்து

 • மென்சாரல்

 • மென்சிட்டு

 • மென்சிலம்பு

 • மென்சுடர்

 • மென்சுனை

 • மென்சுரபி

 • மென்செருந்தி

 • மென்செல்வி

 • மென்சேய்

 • மென்சொல்

 • மென்சோலை

 • மென்னகை

 • மென்னங்கை

 • மென்னிலவு

 • மென்னிலா

 • மென்னுதல்

 • மென்னெஞ்சள்

 • மென்னெய்தல்

 • மென்னெறி

 • மென்பணை

 • மென்பண்

 • மென்பனி

 • மென்பருத்தி

 • மென்பழம்

 • மென்பிடி

 • மென்பிணை

 • மென்பிறை

 • மென்புணை

 • மென்புனல்

 • மென்பூ

 • மென்பூவை

 • மென்பெண்

 • மென்பெண்டு

 • மென்பொட்டு

 • மென்பொன்

 • மென்பொன்னி

 • மென்பொருநை

 • மென்பொழில்

 • மென்மகள்

 • மென்மங்கை

 • மென்மடந்தை

 • மென்மணம்

 • மென்மணி

 • மென்மதி

 • மென்மயில்

 • மென்மருதம்

 • மென்மலர்

 • மென்மான்

 • மென்மாலை

 • மென்முகிலி

 • மென்முகில்

 • மென்முகை

 • மென்முடி

 • மென்முத்து

 • மென்முரசு

 • மென்முறுவல்

 • மென்முல்லை

 • மென்மை

  நெகிழ்தன்மை

 • மென்மொட்டு

 • மென்மொழி

 • மென்மொழியாள்

 • மெய்

  உண்மை

 • மெய்க்கடல்

 • மெய்க்கணை

 • மெய்க்கண்ணி

 • மெய்க்கண்ணு

 • மெய்க்கதிர்