தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மூ

  மூன்று

 • மூதூரணி

 • மூதூரமுது

 • மூதூரம்மா

 • மூதூரம்மை

 • மூதூரரசி

 • மூதூரரண்

 • மூதூரழகி

 • மூதூராள்

 • மூதூரினி

 • மூதூருடையாள்

 • மூதூரெயினி

 • மூதூரெழிலி

 • மூதூரெழில்

 • மூதூரேரி

 • மூதூரொளி

 • மூதூர்

  ஓரிடம்

 • மூதூர்க்கனி

 • மூதூர்க்கிளி

 • மூதூர்க்குமரி

 • மூதூர்க்குயில்

 • மூதூர்க்குளத்தள்

 • மூதூர்க்கொடி

 • மூதூர்க்கோதை

 • மூதூர்ச்செல்வி

 • மூதூர்த்தேவி

 • மூதூர்த்தோகை

 • மூதூர்நங்கை

 • மூதூர்ப்பிணை

 • மூதூர்ப்பெண்டு

 • மூதூர்ப்பொன்னி

 • மூதூர்மகள்

 • மூதூர்மங்கை

 • மூதூர்மடந்தை

 • மூதூர்மணி

 • மூதூர்மதி

 • மூதூர்மயில்

 • மூதூர்மலர்

 • மூதூர்மான்

 • மூதூர்மாலை

 • மூதூர்முகை

 • மூதூர்முடி

 • மூதூர்முதல்வி

 • மூதூர்முத்து

 • மூதூர்முல்லை

 • மூதூர்மொட்டு

 • மூதூர்வடிவு

 • மூதூர்வல்லி

 • மூதூர்வாணி

 • மூவரண்