தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • முகினங்கை

 • முகினிலவு

 • முகினிலா

 • முகின்மகள்

 • முகின்மங்கை

 • முகின்மடந்தை

 • முகின்மதி

 • முகின்மயில்

 • முகின்மலை

 • முகின்மழை

 • முகின்மாரி

 • முகின்மின்னல்

 • முகின்முரசு

 • முகிற்கடல்

 • முகிற்கண்ணி

 • முகிற்குழலி

 • முகிற்குழல்

 • முகிற்கூந்தல்

 • முகிற்சிலம்பு

 • முகிற்செல்வி

 • முகிற்சோலை

 • முகிற்படை

 • முகிற்பொழில்

 • முகிலணி

 • முகிலமுதம்

 • முகிலமுது

 • முகிலம்மா

 • முகிலம்மை

 • முகிலரசி

 • முகிலரசு

 • முகிலரண்

 • முகிலலை

 • முகிலழகி

 • முகிலழகு

 • முகிலாள்

 • முகிலி

 • முகிலினி

 • முகிலெழிலி

 • முகிலெழில்

 • முகிலொலி

 • முகிலொளி

 • முகிலோதி

 • முகில்

 • முகில்வடிவு

 • முகில்வல்லி

 • முகில்வாணி

 • முகில்வானம்

 • முகில்விழி

 • முகிழலரி

 • முகிழல்லி

 • முகிழழகி

 • முகிழழகு

 • முகிழௌpலி

 • முகிழௌpல்

 • முகிழ்

  அரும்பு

 • முகிழ்நகை

 • முகிழ்நிலவு

 • முகிழ்நிலா

 • முகிழ்பூ

 • முகிழ்மதி

 • முகிழ்மலர்

 • முகிழ்முகை

 • முகிழ்முத்து

 • முகிழ்முறுவல்

 • முகிழ்முல்லை

 • முகிழ்மொட்டு

 • முகை

 • முக்கண்ணி

 • முக்கனி

 • முச்சுடர்

 • முடி

  கூந்தல், தலையணிவகை

 • முடிக்கிளி

 • முடிக்கிள்ளை

 • முடிக்குமரி

 • முடிக்குயில்

 • முடிச்சுடர்

 • முடிச்செல்வி

 • முடித்தங்கம்

 • முடித்தலைவி

 • முடித்தானை

 • முடித்தாய்

 • முடித்திரு

 • முடித்திறல்

 • முடித்தேவி

 • முடித்தோகை

 • முடிநங்கை

 • முடிநல்லள்

 • முடிநிலவு

 • முடிநிலா

 • முடிநெறி

 • முடிப்படை

 • முடிப்பூ

 • முடிப்பூவை

 • முடிமகள்

 • முடிமங்கை

 • முடிமடந்தை

 • முடிமணி

 • முடிமதி

 • முடிமயில்

 • முடிமலர்

 • முடிமலை