தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மீனங்கை

 • மீனணி

 • மீனமுதம்

 • மீனமுது

 • மீனம்மை

 • மீனரசி

 • மீனரசு

 • மீனலை

 • மீனல்லள்

 • மீனழகி

 • மீனழகு

 • மீனாட்சி

 • மீனாள்

 • மீனாழி

 • மீனினி

 • மீனெழிலி

 • மீனெழில்

 • மீனேரி

 • மீனொளி

 • மீன்

 • மீன்கடல்

 • மீன்கண்ணி

 • மீன்கண்ணு

 • மீன்கயம்

 • மீன்கயல்

 • மீன்குளத்தள்

 • மீன்குவை

 • மீன்கொடி

 • மீன்சுடர்

 • மீன்செல்வி

 • மீன்படை

 • மீன்புனல்

 • மீன்மகள்

 • மீன்மங்கை

 • மீன்மடந்தை

 • மீன்வடிவு

 • மீன்வானம்

 • மீன்வாரி

 • மீன்விழி

 • மீள்

  திரும்புதல்

 • மீள்கணை

 • மீள்கலம்