தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மின்

  ஒளி

 • மின்கணை

 • மின்கண்ணி

 • மின்கதிர்

 • மின்கலம்

 • மின்கலை

 • மின்கிளி

 • மின்குயில்

 • மின்குழை

 • மின்கொடி

 • மின்கோதை

 • மின்சிலம்பு

 • மின்சுடர்

 • மின்செல்வி

 • மின்னகை

 • மின்னங்கை

 • மின்னணி

 • மின்னமுதம்

 • மின்னமுது

 • மின்னம்மா

 • மின்னரசி

 • மின்னற்கொடி

 • மின்னலை

 • மின்னல்

 • மின்னழகி

 • மின்னழகு

 • மின்னாற்றல்

 • மின்னாள்

 • மின்னிசை

 • மின்னிடை

 • மின்னினி

 • மின்னினியள்

 • மின்னின்பம்

 • மின்னிலவு

 • மின்னிலா

 • மின்னிழை

 • மின்னிழையாள்

 • மின்னுரு

 • மின்னெழிலி

 • மின்னெழில்

 • மின்னேரி

 • மின்னொளி

 • மின்பிறை

 • மின்பூவை

 • மின்பொட்டு

 • மின்பொன்னி

 • மின்மகள்

 • மின்மங்கை

 • மின்மடந்தை

 • மின்மணி

 • மின்மதி

 • மின்மயில்

 • மின்மலர்

 • மின்மலை

 • மின்மழை

 • மின்மான்

 • மின்மாலை

 • மின்மீன்

 • மின்முகிலி

 • மின்முகில்

 • மின்முகை

 • மின்முடி

 • மின்முத்து

 • மின்முரசு

 • மின்முறுவல்

 • மின்முல்லை

 • மின்மேழி

 • மின்மொட்டு

 • மின்மொழி

 • மின்வடிவு

 • மின்வல்லி

 • மின்வளை

 • மின்வாணி

 • மின்வானம்

 • மின்விறல்

 • மின்விளக்கு

 • மின்விழி

 • மின்வெள்ளி

 • மின்வேல்