தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மானக்குமரன்

 • மானச்செம்மல்

 • மானச்செல்வன்

 • மானத்தன்

 • மானத்தமிழன்

 • மானத்தம்பி

 • மானத்துரை

 • மானத்தேவன்

 • மானநம்பி

 • மானநெஞ்சன்

 • மானன்

 • மானமகன்

 • மானமணி

 • மானமதி

 • மானமறவன்

 • மானமலை

 • மானமார்பன்

 • மானமுத்தன்

 • மானமுத்து

 • மானமுரசு

 • மானம்

  மதிப்பு

 • மானவன்

 • மானவரசு

 • மானவீரன்

 • மானவெற்பன்

 • மானவேங்கை

 • மானவேந்தன்

 • மானவேலன்

 • மானவேலோன்

 • மானவேல்

 • மான்

  ஆண்பால் ஈறு

 • மான்மணி

 • மான்மாறன்

 • மான்முகிலன்

 • மான்முத்தன்

 • மான்முத்து

 • மாமகன்

 • மாமணி

 • மாமதி

 • மாமன்னன்

 • மாமருகன்

 • மாமருதன்

 • மாமறவன்

 • மாமலை

 • மாமலையன்

 • மாமல்லன்

 • மாமாண்பன்

 • மாமானன்

 • மாமாறன்

 • மாமுகன்

 • மாமுதல்வன்

 • மாமுத்தன்

 • மாமுத்து

 • மாமுரசு

 • மாமுறையோன்

 • மாமூலனார்

 • மாமூலன்

 • மாயவன்

 • மாயோன்

 • மாரி

  நீர், மழை, முகில், மாரிகாலம்

 • மாரித்தம்பி

 • மாரிமுகிலன்

 • மாரிமுத்தன்

 • மாரிமுத்து

 • மாரியப்பன்

 • மாரியப்பா

 • மாரியமுதன்

 • மாரியூரன்

 • மாரிவளத்தன்

 • மாருதவேகன்

 • மார்பன்

 • மார்பழகன்

 • மார்பு

  நெஞ்சு

 • மாறனம்பி

 • மாறனார்

 • மாறன்

 • மாறன்பெருமாள்

 • மாறன்பொறையன்

 • மாறன்வழுதி

 • மாலண்ணல்

 • மாலன்

 • மாலன்பன்

 • மாலரசன்

 • மாலழகன்

 • மாலவன்

 • மாலினியன்

 • மாலின்பன்

 • மாலெழிலன்

 • மாலெழிலோன்

 • மாலை

  பூமாலை, அந்திப்பொழுது

 • மாலைசூடி

 • மாலைநெஞ்சன்

 • மாலைமணி

 • மாலைமார்பன்

 • மாலைமுத்து

 • மாலையழகன்

 • மாலையெழிலன்

 • மால்

  கருமை, பெருமை

 • மால்வண்ணன்

 • மால்வேந்தன்

 • மால்வேள்