தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பசுங்கூடல்

 • பசுங்கூந்தல்

 • பசுங்கொடி

 • பசுங்கொன்றை

 • பசுங்கொம்பு

 • பசுங்கொழுந்து

 • பசுங்கோதை

 • பசுஞ்சாந்து

 • பசுஞ்சாரல்

 • பசுஞ்சிட்டு

 • பசுஞ்சிலம்பு

 • பசுஞ்சுடர்

 • பசுஞ்சுனை

 • பசுஞ்சுரபி

 • பசுஞ்செடி

 • பசுஞ்செருந்தி

 • பசுஞ்செல்வம்

 • பசுஞ்செல்வி

 • பசுஞ்சேய்

 • பசுஞ்சொல்

 • பசுஞ்சோணை

 • பசுஞ்சோலை

 • பசுநகை

 • பசுநிலவு

 • பசுநிலா

 • பசுநுதல்

 • பசுநெஞ்சள்

 • பசுநெய்தல்

 • பசுநெறி

 • பசுநொச்சி

 • பசுந்தகை

 • பசுந்தகையள்

 • பசுந்தங்கம்

 • பசுந்தங்கை

 • பசுந்தணிகை

 • பசுந்தமிழ்

 • பசுந்தலைவி

 • பசுந்தழை

 • பசுந்தானை

 • பசுந்தாமரை

 • பசுந்தாய்

 • பசுந்திங்கள்

 • பசுந்தினை

 • பசுந்திரு

 • பசுந்திறல்

 • பசுந்துடி

 • பசுந்துணை

 • பசுந்துறை

 • பசுந்துளசி

 • பசுந்தென்றல்

 • பசுந்தேன்

 • பசுந்தேவி

 • பசுந்தொடி

 • பசுந்தொடை

 • பசுந்தோகை

 • பசுந்தோழி

 • பசுமகள்

 • பசுமங்கை

 • பசுமடந்தை

 • பசுமணி

 • பசுமதி

 • பசுமனை

 • பசுமயில்

 • பசுமருதம்

 • பசுமறை

 • பசுமலர்

 • பசுமலை

 • பசுமலையள்

 • பசுமானம்

 • பசுமான்

 • பசுமாலை

 • பசுமுகிலி

 • பசுமுகில்

 • பசுமுகை

 • பசுமுடி

 • பசுமுத்து

 • பசுமுரசு

 • பசுமுறுவல்

 • பசுமுல்லை

 • பசுமேழி

 • பசுமை

 • பசுமைவிழி

 • பசுமொட்டு

 • பசுமொழி

 • பசுமௌவல்

 • பசும்பகன்றை

 • பசும்பகல்

 • பசும்பணை

 • பசும்பண்

 • பசும்பரிதி

 • பசும்பருத்தி

 • பசும்பழம்

 • பசும்பிடி

 • பசும்பிணை

 • பசும்பிறை

 • பசும்பிள்ளை

 • பசும்புகழ்

 • பசும்புணை

 • பசும்புனல்

 • பசும்புன்னை

 • பசும்புலமை