தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பகனகை

 • பகனங்கை

 • பகனன்னி

 • பகனல்லள்

 • பகனாச்சி

 • பகனுதல்

 • பகனெஞ்சள்

 • பகனேரியள்

 • பகன்மகள்

 • பகன்மங்கை

 • பகன்மடந்தை

 • பகன்மணி

 • பகன்மலர்

 • பகன்மீன்

 • பகன்முடி

 • பகன்முதலி

 • பகன்முதல்வி

 • பகன்முத்து

 • பகன்முரசு

 • பகன்முறுவல்

 • பகன்மேழி

 • பகன்றை

 • பகற்கண்ணு

 • பகற்கண்ண்p

 • பகற்கதிர்

 • பகற்கலம்

 • பகற்கழல்

 • பகற்கொழுந்து

 • பகற்சுடர்

 • பகற்செல்வம்

 • பகற்செல்வி

 • பகற்பரிதி

 • பகற்பொன்னி

 • பகலணி

 • பகலன்னை

 • பகலன்பு

 • பகலமுதம்

 • பகலமுது

 • பகலம்மா

 • பகலம்மாள்

 • பகலம்மை

 • பகலரசி

 • பகலரசு

 • பகலரி

 • பகலருவி

 • பகலறிவு

 • பகலழகி

 • பகலழகு

 • பகலாற்றல்

 • பகலாள்

 • பகலின்பம்

 • பகலுரு

 • பகலூராள்

 • பகலெயினி

 • பகலெழினி

 • பகலெழிலி

 • பகலெழில்

 • பகலேந்தி

 • பகலொளி

 • பகல்

 • பகல்வடிவு

 • பகல்வானம்

 • பகல்விறலி

 • பகல்விறல்

 • பகல்விழி

 • பகல்வீ

 • பகல்வேல்

 • பகழின்பம்

 • பசுங்கடல்

 • பசுங்கணை

 • பசுங்கண்ணி

 • பசுங்கண்ணு

 • பசுங்கதிர்

 • பசுங்கனி

 • பசுங்கயம்

 • பசுங்கயல்

 • பசுங்கரை

 • பசுங்கலம்

 • பசுங்கலை

 • பசுங்கழனி

 • பசுங்கழல்

 • பசுங்கழி

 • பசுங்கழை

 • பசுங்கா

 • பசுங்காஞ்சி

 • பசுங்காந்தள்

 • பசுங்கானல்

 • பசுங்கிணை

 • பசுங்கிளி

 • பசுங்கிள்ளை

 • பசுங்குஞ்சு

 • பசுங்குட்டி

 • பசுங்குமரி

 • பசுங்குயில்

 • பசுங்குரல்

 • பசுங்குறிஞ்சி

 • பசுங்குளத்தள்

 • பசுங்குழலி

 • பசுங்குழல்

 • பசுங்குழை

 • பசுங்கூடல்