தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பண்பரசன்

 • பண்பரசு

 • பண்பரியன்

 • பண்பருவி

 • பண்பறவன்

 • பண்பறவோன்

 • பண்பறிஞன்

 • பண்பறிவன்

 • பண்பறிவு

 • பண்பழகன்

 • பண்பழகு

 • பண்பாற்றலன்

 • பண்பாற்றல்

 • பண்பாளன்

 • பண்பாளி

 • பண்பாழி

 • பண்பு

  குணம், இயல்பு

 • பண்புடையான்

 • பண்புத்திறல்

 • பண்புத்துரை

 • பண்புத்தேவன்

 • பண்புரவோன்

 • பண்புருவன்

 • பண்புழவன்

 • பண்பூரன்

 • பண்பூரோன்

 • பண்பெளியன்

 • பண்பெளியோன்

 • பண்பெழிலன்

 • பண்பெழிலோன்

 • பண்பேந்தல்

 • பண்பேந்தி

 • பண்பேரன்

 • பண்பேறு

 • பண்பொளி

 • பண்பொளியன்

 • பண்மாறன்

 • பண்வழுதி

 • பண்வாணன்

 • பதுமனார்

 • பனம்பாரனார்

 • பனம்பாரன்

 • பனிநாடன்

 • பனிநிலவன்

 • பனிமலையன்

 • பனிமுத்தன்

 • பனிமுத்து

 • பனியருவி

 • பனியொளி

 • பனை

  ஒருமரம்

 • பனைநாடன்

 • பனையூரன்

 • பன்னீர்

  பனிமலை

 • பரணன்

 • பரணர்

 • பரணீ

 • பரணீதரன்

 • பரி

  குதிரை

 • பரிதி

 • பரிதிக்கணை

 • பரிதிக்கண்ணன்

 • பரிதிக்கதிரன்

 • பரிதிக்கதிரவன்

 • பரிதிக்கதிரோன்

 • பரிதிக்கதிர்

 • பரிதிக்கனலன்

 • பரிதிக்கனல்

 • பரிதிக்குன்றன்

 • பரிதிக்குமரன்

 • பரிதிச்சுடரோன்

 • பரிதிச்சுடர்

 • பரிதிச்செம்மல்

 • பரிதிச்செல்வன்

 • பரிதித்தகையன்

 • பரிதித்தமிழன்

 • பரிதித்தலைவன்

 • பரிதித்திருவன்

 • பரிதித்திறலோன்

 • பரிதித்திறல்

 • பரிதித்தூயன்

 • பரிதித்தூயோன்

 • பரிதித்தேவன்

 • பரிதிநன்னன்

 • பரிதிநம்பி

 • பரிதிநல்லன்

 • பரிதிநல்லோன்

 • பரிதிநாகன்

 • பரிதிநாடன்

 • பரிதிநாவன்

 • பரிதிநெஞ்சன்

 • பரிதிநேயன்

 • பரிதிப்புகழன்

 • பரிதிப்புகழோன்

 • பரிதிமகன்

 • பரிதிமணி

 • பரிதிமன்னன்

 • பரிதிமலை

 • பரிதிமலையன்

 • பரிதிமலையோன்

 • பரிதிமாண்பன்

 • பரிதிமானன்