தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • போரணி

 • போரன்னை

 • போரம்மா

 • போரம்மை

 • போரரசி

 • போரரண்

 • போரரி

 • போரறம்

 • போரறிவு

 • போரலை

 • போரழகி

 • போராற்றல்

 • போராளி

 • போராள்

 • போராழி

 • போரிசை

 • போரினி

 • போரினியள்

 • போரினியாள்

 • போரின்பம்

 • போரிறைவி

 • போருரு

 • போரெயினி

 • போரெரி

 • போரெழிலி

 • போரெழில்

 • போரொலி

 • போரொளி

 • போர்

 • போர்க்கடல்

 • போர்க்கணை

 • போர்க்கண்ணி

 • போர்க்கதிர்

 • போர்க்கனல்

 • போர்க்கனி

 • போர்க்கலம்

 • போர்க்கலை

 • போர்க்கிணை

 • போர்க்கிளி

 • போர்க்கிள்ளை

 • போர்க்குமரி

 • போர்க்குயில்

 • போர்க்குரல்

 • போர்க்கொடி

 • போர்ச்சிலம்பு

 • போர்த்தலைவி

 • போர்த்தானை

 • போர்த்திரு

 • போர்த்திறல்

 • போர்த்தீ

 • போர்த்துடி

 • போர்த்துணை

 • போர்த்துறை

 • போர்த்தேவி

 • போர்நங்கை

 • போர்நல்லள்

 • போர்நிலவு

 • போர்நிலா

 • போர்நெறி

 • போர்ப்படை

 • போர்ப்பண்

 • போர்ப்பரிதி

 • போர்ப்பாடி

 • போர்ப்பாடினி

 • போர்ப்பிடி

 • போர்ப்புகழ்

 • போர்ப்புணை

 • போர்ப்புலமை

 • போர்ப்புலி

 • போர்ப்பெண்டு

 • போர்ப்பொட்டு

 • போர்மகள்

 • போர்மங்கை

 • போர்மடந்தை

 • போர்மணி

 • போர்மதி

 • போர்மயில்

 • போர்மலர்

 • போர்மலை

 • போர்மழை

 • போர்மானம்

 • போர்மானி

 • போர்மான்

 • போர்மாரி

 • போர்மாலை

 • போர்மின்னல்

 • போர்முகிலி

 • போர்முகில்

 • போர்முடி

 • போர்முதலி

 • போர்முதல்வி

 • போர்முத்து

 • போர்முரசு

 • போர்வல்லாள்

 • போர்வல்லி

 • போர்வாகை

 • போர்வாடை

 • போர்வாணி

 • போர்வானம்

 • போர்வாரி

 • போர்வாள்