தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பொதிகையாள்

 • பொதிகையிசை

 • பொதிகையினி

 • பொதிகையினியள்

 • பொதிகையினியாள்

 • பொதிகையின்பம்

 • பொதிகையிறைவி

 • பொதிகையுரு

 • பொதிகையெயினி

 • பொதிகையெழிலி

 • பொதிகையெழில்

 • பொதிகைவடிவு

 • பொதிகைவயல்

 • பொதிகைவல்லி

 • பொதிகைவள்ளி

 • பொதிகைவாணி

 • பொதிகைவிறலி

 • பொதிகைவிறல்

 • பொதிகைவிளக்கு

 • பொதிகைவேய்

 • பொதிகைவேரல்

 • பொதிகைவேரி

 • பொதிகைவேல்

 • பொதிதகையொளி

 • பொன்

  ஒருவகைக்கனியம்

 • பொன்நகை

 • பொன்னகை

 • பொன்னங்கை

 • பொன்னணி

 • பொன்னன்னி

 • பொன்னமுதம்

 • பொன்னமுது

 • பொன்னம்மா

 • பொன்னம்மாள்

 • பொன்னம்மை

 • பொன்னரசி

 • பொன்னரசு

 • பொன்னரண்

 • பொன்னரி

 • பொன்னருவி

 • பொன்னறிவு

 • பொன்னலரி

 • பொன்னலை

 • பொன்னல்லாள்

 • பொன்னல்லி

 • பொன்னழகி

 • பொன்னழகு

 • பொன்னாச்சி

 • பொன்னாடை

 • பொன்னாண்

 • பொன்னாம்பல்

 • பொன்னாற்றல்

 • பொன்னாள்

 • பொன்னாழி

 • பொன்னாவரசு

 • பொன்னி

 • பொன்னிக்கயல்

 • பொன்னிக்கரை

 • பொன்னிக்கலம்

 • பொன்னிக்கழனி

 • பொன்னிசை

 • பொன்னிச்செல்வி

 • பொன்னிச்சேய்

 • பொன்னிச்சோலை

 • பொன்னிடை

 • பொன்னித்தங்கம்

 • பொன்னித்தலைவி

 • பொன்னித்தாய்

 • பொன்னித்திரு

 • பொன்னித்துறை

 • பொன்னித்தேவி

 • பொன்னிநல்லாள்

 • பொன்னிநிலவு

 • பொன்னிநிலா

 • பொன்னிநெஞ்சள்

 • பொன்னிநெறி

 • பொன்னிநேரியள்

 • பொன்னினி

 • பொன்னினியள்

 • பொன்னினியாள்

 • பொன்னின்பம்

 • பொன்னிப்பிள்ளை

 • பொன்னிப்புனல்

 • பொன்னிப்பொழில்

 • பொன்னிமகள்

 • பொன்னிமங்கை

 • பொன்னிமடந்தை

 • பொன்னிமணி

 • பொன்னிமதி

 • பொன்னிமயில்

 • பொன்னிமருதம்

 • பொன்னிமலர்

 • பொன்னிமான்

 • பொன்னிமாலை

 • பொன்னியணி

 • பொன்னியமுது

 • பொன்னியம்மா

 • பொன்னியரசி

 • பொன்னியலை

 • பொன்னியழகி

 • பொன்னியழகு