தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பொட்டு

 • பொதிகை

 • பொதிகைக்கண்ணு

 • பொதிகைக்கதிர்

 • பொதிகைக்கனி

 • பொதிகைக்கயம்

 • பொதிகைக்கழனி

 • பொதிகைக்கழை

 • பொதிகைக்கா

 • பொதிகைக்காடு

 • பொதிகைக்கிளி

 • பொதிகைக்கிள்ளை

 • பொதிகைக்குன்றம்

 • பொதிகைக்குமரி

 • பொதிகைக்குயில்

 • பொதிகைக்குறிஞ்சி

 • பொதிகைக்கொடி

 • பொதிகைக்கொழுந்து

 • பொதிகைக்கோதை

 • பொதிகைச்சந்தனம்

 • பொதிகைச்சாந்து

 • பொதிகைச்சாரல்

 • பொதிகைச்சிலம்பு

 • பொதிகைச்சுடர்

 • பொதிகைச்சுனை

 • பொதிகைச்சுரபி

 • பொதிகைச்செல்வம்

 • பொதிகைச்செல்வி

 • பொதிகைச்சோலை

 • பொதிகைத்தங்கம்

 • பொதிகைத்தங்கை

 • பொதிகைத்தமிழ்

 • பொதிகைத்தலைவி

 • பொதிகைத்தாய்

 • பொதிகைத்திரு

 • பொதிகைத்திறல்

 • பொதிகைத்தென்றல்

 • பொதிகைத்தேன்

 • பொதிகைத்தேவி

 • பொதிகைத்தோகை

 • பொதிகைநங்கை

 • பொதிகைநன்னி

 • பொதிகைநல்லள்

 • பொதிகைநிலவு

 • பொதிகைநிலா

 • பொதிகைப்பிடி

 • பொதிகைப்பிணை

 • பொதிகைப்பிராட்டி

 • பொதிகைப்புகழ்

 • பொதிகைப்புனல்

 • பொதிகைப்பூ

 • பொதிகைப்பூவை

 • பொதிகைப்பெண்

 • பொதிகைப்பொட்டு

 • பொதிகைப்பொன்

 • பொதிகைப்பொன்னி

 • பொதிகைப்பொறை

 • பொதிகைப்பொழில்

 • பொதிகைமகள்

 • பொதிகைமங்கை

 • பொதிகைமடந்தை

 • பொதிகைமணி

 • பொதிகைமதி

 • பொதிகைமயில்

 • பொதிகைமருதம்

 • பொதிகைமறை

 • பொதிகைமலர்

 • பொதிகைமலை

 • பொதிகைமலையள்

 • பொதிகைமான்

 • பொதிகைமாலை

 • பொதிகைமுகிலி

 • பொதிகைமுகில்

 • பொதிகைமுகை

 • பொதிகைமுடி

 • பொதிகைமுதலி

 • பொதிகைமுதல்வி

 • பொதிகைமுத்து

 • பொதிகைமுரசு

 • பொதிகைமுறுவல்

 • பொதிகைமுல்லை

 • பொதிகைமேழி

 • பொதிகைமொட்டு

 • பொதிகைமொழி

 • பொதிகைய10ராள்

 • பொதிகையணி

 • பொதிகையமுதம்

 • பொதிகையமுது

 • பொதிகையம்மா

 • பொதிகையம்மை

 • பொதிகையரசி

 • பொதிகையரசு

 • பொதிகையரண்

 • பொதிகையரி

 • பொதிகையருவி

 • பொதிகையலரி

 • பொதிகையல்லி

 • பொதிகையழகி

 • பொதிகையழகு

 • பொதிகையாற்றல்

 • பொதிகையாள்