தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பைம்மடந்தை

 • பைம்மணி

 • பைம்மதி

 • பைம்மனை

 • பைம்மயில்

 • பைம்மருதம்

 • பைம்மறை

 • பைம்மலர்

 • பைம்மலை

 • பைம்மலையள்

 • பைம்மான்

 • பைம்மாரி

 • பைம்மாலை

 • பைம்மீன்

 • பைம்முகிலி

 • பைம்முகில்

 • பைம்முகை

 • பைம்முடி

 • பைம்முதலி

 • பைம்முதல்வி

 • பைம்முத்து

 • பைம்முரசு

 • பைம்முறுவல்

 • பைம்முல்லை

 • பைம்மேழி

 • பைம்மொட்டு

 • பைம்மொழி