தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பை

  பசுமை

 • பைங்கணை

 • பைங்கண்ணி

 • பைங்கதிர்

 • பைங்கனி

 • பைங்கயம்

 • பைங்கயல்

 • பைங்கலம்

 • பைங்கலை

 • பைங்கழனி

 • பைங்கழல்

 • பைங்கழை

 • பைங்கா

 • பைங்காஞ்சி

 • பைங்காடு

 • பைங்காந்தள்

 • பைங்கானல்

 • பைங்கிளி

 • பைங்கிள்ளை

 • பைங்குன்றம்

 • பைங்குமரி

 • பைங்குயில்

 • பைங்குரல்

 • பைங்குறிஞ்சி

 • பைங்குளத்தள்

 • பைங்குழலி

 • பைங்குழல்

 • பைங்குழை

 • பைங்கூடல்

 • பைங்கூந்தல்

 • பைங்கொடி

 • பைங்கொன்றை

 • பைங்கொம்பு

 • பைங்கொழுந்து

 • பைங்கோதை

 • பைஞ்சாந்து

 • பைஞ்சாரல்

 • பைஞ்சிலம்பு

 • பைஞ்சுடர்

 • பைஞ்சுனை

 • பைஞ்செருந்தி

 • பைஞ்செல்வி

 • பைஞ்சொல்

 • பைஞ்சோலை

 • பைந்தங்கம்

 • பைந்தணிகை

 • பைந்தமிழ்

 • பைந்தழை

 • பைந்தானை

 • பைந்தாமரை

 • பைந்தாய்

 • பைந்திங்கள்

 • பைந்திரு

 • பைந்திறல்

 • பைந்துணை

 • பைந்துறை

 • பைந்துளசி

 • பைந்தென்றல்

 • பைந்தேன்

 • பைந்தேவி

 • பைந்தொடி

 • பைந்தொடை

 • பைந்தோகை

 • பைந்தோழி

 • பைந்நகை

 • பைந்நிலவு

 • பைந்நிலா

 • பைந்நுதல்

 • பைந்நெறி

 • பைம்பகல்

 • பைம்படை

 • பைம்பணை

 • பைம்பண்

 • பைம்பனி

 • பைம்பருத்தி

 • பைம்பழம்

 • பைம்பாடி

 • பைம்பாதிரி

 • பைம்பாலை

 • பைம்பிச்சி

 • பைம்பிடி

 • பைம்பிணை

 • பைம்பிறை

 • பைம்புகழ்

 • பைம்புணை

 • பைம்புனல்

 • பைம்புன்னை

 • பைம்புலமை

 • பைம்பூ

 • பைம்பூவை

 • பைம்பெண்

 • பைம்பொட்டு

 • பைம்பொன்

 • பைம்பொன்னி

 • பைம்பொருநை

 • பைம்பொறை

 • பைம்பொறையள்

 • பைம்பொழில்

 • பைம்மகள்

 • பைம்மங்கை

 • பைம்மடந்தை