தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பேரணி

 • பேரன்னை

 • பேரன்பு

 • பேரமுது

 • பேரம்மை

 • பேரரசி

 • பேரரசு

 • பேரரண்

 • பேரரி

 • பேரருள்

 • பேரருவி

 • பேரறம்

 • பேரறிவு

 • பேரலரி

 • பேரலை

 • பேரல்லி

 • பேரழகி

 • பேரழகு

 • பேராம்பல்

 • பேராற்றல்

 • பேராள்

 • பேராழி

 • பேரிசை

 • பேரினி

 • பேரினியள்

 • பேரினியாள்

 • பேரின்பம்

 • பேரிறைவி

 • பேரிழை

 • பேருடையாள்

 • பேருரு

 • பேரெயினி

 • பேரெரி

 • பேரெழினி

 • பேரெழிலி

 • பேரெழில்

 • பேரேந்தி

 • பேரேரி

 • பேரொலி

 • பேரொளி

 • பேரோவியம்

 • பேர்

  பெருமை