தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பெருமாலை

 • பெருமின்னல்

 • பெருமீன்

 • பெருமுகிலி

 • பெருமுகில்

 • பெருமுகை

 • பெருமுடி

 • பெருமுதலி

 • பெருமுதல்வி

 • பெருமுத்து

 • பெருமுரசு

 • பெருமுறுவல்

 • பெருமுல்லை

 • பெருமேழி

 • பெருமை

  பொலிவு, மாட்சிமை

 • பெருமை, கருமை

 • பெருமொட்டு

 • பெருமொழி

 • பெருமௌவல்

 • பெரும்பகல்

 • பெரும்படை

 • பெரும்பணை

 • பெரும்பரிதி

 • பெரும்பழம்

 • பெரும்பாடி

 • பெரும்பாடினி

 • பெரும்பிடி

 • பெரும்பிணை

 • பெரும்பிராட்டி

 • பெரும்பிறை

 • பெரும்பிள்ளை

 • பெரும்புகழ்

 • பெரும்புணை

 • பெரும்புதுமை

 • பெரும்புனல்

 • பெரும்புன்னை

 • பெரும்புலமை

 • பெரும்புலி

 • பெரும்பூ

 • பெரும்பூவை

 • பெரும்பெண்

 • பெரும்பெண்டு

 • பெரும்பொட்டு

 • பெரும்பொன்

 • பெரும்பொன்னி

 • பெரும்பொருநை

 • பெரும்பொறை

 • பெரும்பொறையள்

 • பெரும்பொழில்

 • பெரும்போர்

 • பெருவடிவு

 • பெருவயல்

 • பெருவல்லி

 • பெருவளை

 • பெருவள்ளி

 • பெருவாகை

 • பெருவாடை

 • பெருவாணி

 • பெருவானம்

 • பெருவாரி

 • பெருவாளை

 • பெருவாழை

 • பெருவிறலி

 • பெருவிறல்

 • பெருவில்

 • பெருவிளக்கு

 • பெருவிழி

 • பெருவெற்றி