தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பெண்

  பெண்

 • பெண்டு

  பெண்டு

 • பெண்ணணங்கு

 • பெண்ணரசி

 • பெருங்கடல்

 • பெருங்கணை

 • பெருங்கண்ணி

 • பெருங்கதிர்

 • பெருங்கனல்

 • பெருங்கனி

 • பெருங்கயம்

 • பெருங்கயல்

 • பெருங்கரை

 • பெருங்கலம்

 • பெருங்கலை

 • பெருங்கழனி

 • பெருங்கழல்

 • பெருங்கழை

 • பெருங்கா

 • பெருங்காடு

 • பெருங்காந்தள்

 • பெருங்கானல்

 • பெருங்கிணை

 • பெருங்கிளி

 • பெருங்கிள்ளை

 • பெருங்குடிமகள்

 • பெருங்குன்றம்

 • பெருங்குயில்

 • பெருங்குறிஞ்சி

 • பெருங்குளத்தள்

 • பெருங்குழை

 • பெருங்கூடல்

 • பெருங்கொடி

 • பெருங்கொடை

 • பெருங்கொன்றை

 • பெருங்கோதை

 • பெருஞ்சந்தனம்

 • பெருஞ்சாந்து

 • பெருஞ்சாரல்

 • பெருஞ்சிலம்பு

 • பெருஞ்சுடர்

 • பெருஞ்சுனை

 • பெருஞ்சுரபி

 • பெருஞ்செம்மை

 • பெருஞ்செருந்தி

 • பெருஞ்செல்வம்

 • பெருஞ்செல்வி

 • பெருஞ்சேய்

 • பெருஞ்சொல்லி

 • பெருஞ்சோணை

 • பெருஞ்சோலை

 • பெருநங்கை

 • பெருநிலவு

 • பெருநிலா

 • பெருநெய்தல்

 • பெருநெறி

 • பெருந்தகை

 • பெருந்தகையள்

 • பெருந்தங்கம்

 • பெருந்தங்கை

 • பெருந்தணல்

 • பெருந்தணிகை

 • பெருந்தமிழ்

 • பெருந்தலைவி

 • பெருந்தழல்

 • பெருந்தழை

 • பெருந்தானை

 • பெருந்தாமரை

 • பெருந்தாய்

 • பெருந்திங்கள்

 • பெருந்திரு

 • பெருந்திறல்

 • பெருந்தீ

 • பெருந்துடி

 • பெருந்துணை

 • பெருந்துறை

 • பெருந்துளசி

 • பெருந்தென்றல்

 • பெருந்தேன்

 • பெருந்தேவி

 • பெருந்தொடி

 • பெருந்தொடை

 • பெருந்தோகை

 • பெருந்தோழி

 • பெருமகள்

 • பெருமங்கை

 • பெருமடந்தை

 • பெருமணி

 • பெருமதி

 • பெருமனை

 • பெருமயில்

 • பெருமருதம்

 • பெருமறை

 • பெருமலர்

 • பெருமலை

 • பெருமலையள்

 • பெருமழை

 • பெருமானம்

 • பெருமானி

 • பெருமாரி

 • பெருமாலை