தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பெரியண்ணன்

 • பெரியண்ணல்

 • பெரியதம்பி

 • பெரியநம்பி

 • பெரியன்

 • பெரியவன்

 • பெருங்கடல்

 • பெருங்கடுங்கோ

 • பெருங்கண்ணன்

 • பெருங்கண்ணர்

 • பெருங்கலைஞன்

 • பெருங்கிள்ளி

 • பெருங்கீரன்

 • பெருங்குன்றன்

 • பெருங்குமரன்

 • பெருங்குரிசில்

 • பெருங்கேள்வன்

 • பெருங்கோ

 • பெருங்கோன்

 • பெருங்கோமான்

 • பெருங்கோவன்

 • பெருஞ்சாத்தனார்

 • பெருஞ்சாந்தன்

 • பெருஞ்சித்திரனார்

 • பெருஞ்சுடரோன்

 • பெருஞ்சுடர்

 • பெருஞ்சென்னி

 • பெருஞ்செல்வன்

 • பெருஞ்செழியன்

 • பெருஞ்சேரல்

 • பெருஞ்சோலையன்

 • பெருஞ்சோழன்

 • பெருநற்கிள்ளி

 • பெருநாகன்

 • பெருநாடன்

 • பெருநிலத்தன்

 • பெருநிலவன்

 • பெருநேயன்

 • பெருந்தகை

 • பெருந்தகையன்

 • பெருந்தலைவன்

 • பெருந்திருவன்

 • பெருந்திறலோன்

 • பெருந்திறல்

 • பெருந்துணை

 • பெருந்துணைவன்

 • பெருந்துரை

 • பெருந்தேவனார்

 • பெருந்தேவன்

 • பெருமகன்

 • பெருமணி

 • பெருமதி

 • பெருமருகன்

 • பெருமருதன்

 • பெருமலை

 • பெருமல்லன்

 • பெருமழவன்

 • பெருமாண்பன்

 • பெருமானன்

 • பெருமாறன்

 • பெருமாள்

 • பெருமுத்தன்

 • பெருமுத்து

 • பெருமுரசு

 • பெருமை

  பெரிய, புகழ்

 • பெருமையனார்

 • பெருமையன்

 • பெரும்பகலோன்

 • பெரும்பரிதி

 • பெரும்பிறை

 • பெரும்புகழன்

 • பெரும்புலவன்

 • பெரும்பொறை

 • பெரும்பொறையன்

 • பெரும்பொழிலன்

 • பெருவண்ணன்

 • பெருவளத்தன்

 • பெருவளநாடன்

 • பெருவளவன்

 • பெருவள்ளல்

 • பெருவழுதி

 • பெருவாகை

 • பெருவாணன்

 • பெருவீரன்

 • பெருவெற்பன்

 • பெருவெற்றி

 • பெருவேங்கை

 • பெருவேந்தன்