தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பூம்புணை

 • பூம்புனல்

 • பூம்புன்னை

 • பூம்பெண்டு

 • பூம்பொட்டு

 • பூம்பொன்

 • பூம்பொன்னி

 • பூம்பொருநை

 • பூம்பொறை

 • பூம்பொழில்

 • பூவ10ராள்

 • பூவடிவு

 • பூவணி

 • பூவமுதம்

 • பூவமுது

 • பூவம்மை

 • பூவயல்

 • பூவரசி

 • பூவரசு

 • பூவரி

 • பூவருவி

 • பூவலரி

 • பூவல்லி

 • பூவளை

 • பூவள்ளி

 • பூவழகி

 • பூவழகு

 • பூவாகை

 • பூவாடை

 • பூவாணி

 • பூவாம்பல்

 • பூவாரி

 • பூவாளி

 • பூவாழி

 • பூவாழை

 • பூவிசை

 • பூவிடை

 • பூவினி

 • பூவினியாள்

 • பூவின்பம்

 • பூவிறைவி

 • பூவிளக்கு

 • பூவிழி

 • பூவிழை

 • பூவிழையாள்

 • பூவுரு

 • பூவெட்சி

 • பூவெள்ளி

 • பூவெழினி

 • பூவெழிலி

 • பூவெழில்

 • பூவேங்கை

 • பூவேந்தி

 • பூவேரி

 • பூவை

  நாகணவாய்

 • பூவைக்கண்ணி

 • பூவைச்செல்வி

 • பூவைச்சொல்லி

 • பூவைநங்கை

 • பூவைப்பெண்டு

 • பூவைமகள்

 • பூவைமங்கை

 • பூவைமடந்தை

 • பூவைமணி

 • பூவைமதி

 • பூவைமலர்

 • பூவைமுத்து

 • பூவைமொழி

 • பூவையரசி

 • பூவையழகி

 • பூவையழகு

 • பூவையாள்

 • பூவையெழிலி

 • பூவையெழில்

 • பூவைவடிவு

 • பூவைவிழி

 • பூவொளி